New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Log in

New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Warunki świadczenia usług Revue

Data ostatniej aktualizacji: 26 stycznia 2021 r.

Niniejsze Warunki świadczenia usług Revue („Warunki”) określają zasady korzystania z witryny/witryn, aplikacji oraz wszelkich funkcji, interfejsów programowania aplikacji (API) lub usług Revue („Usługa”). Uzyskanie dostępu do Usługi lub skorzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz zapoznanie się z treścią Polityki prywatności platformy lub Polityki prywatności witryny, w zależności od sytuacji. Korzystanie z Usługi podlega również Warunkom świadczenia usług serwisu Twitter oraz Zasadom i politykom serwisu Twitter, oraz wszelkim innym politykom, o których mowa w niniejszych Warunkach, o ile nie zostały one wyraźnie zmienione w niniejszych Warunkach.

Użytkownicy zamieszkujący na terytorium Unii Europejskiej, państw EFTA lub Wielkiej Brytanii przystępują do niniejszych Warunków ze spółką Twitter International Company z siedzibą pod adresem One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia („TIC”).

Użytkownicy zamieszkujący poza terytorium Unii Europejskiej, państw EFTA lub Wielkiej Brytanii przystępują do niniejszych Warunków ze spółką Twitter, Inc. („Twitter”) z siedzibą pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA.

Użytkownicy uiszczający opłatę za korzystanie z Usług i przebywający na terytorium Ameryki Północnej (w tym na Hawajach) lub Ameryki Południowej, przystępują do niniejszych Warunków z Twitterem.

Użytkownicy uiszczający opłatę za korzystanie z Usług i przebywający poza terytorium Ameryki Północnej lub Południowej, przystępują do niniejszych z TIC.

„Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, przedsiębiorstwo, organizację i/lub podmiot uzyskujący drogą elektroniczną dostęp do naszych Usług i/lub akceptujący Warunki. W przypadku akceptacji niniejszych Warunków i korzystania z Usług w imieniu przedsiębiorstwa, organizacji, rządu lub innego podmiotu prawnego, użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest do tego upoważniony oraz posiada uprawnienie do związania takiego podmiotu niniejszymi Warunkami, w którym to przypadku słowo „użytkownik” użyte w niniejszych Warunkach odnosi się do takiego podmiotu.

Zakładanie konta

Revue udostępnia witrynę internetową i usługi online, które umożliwiają pisarzom i wydawcom („Wydawcy”) tworzenie i wysyłanie newsletterów, udostępnianie Treści (zdefiniowanych poniżej) oraz nawiązywanie kontaktów z czytelnikami („Czytelnicy”) w naszych witrynach internetowych, aplikacjach i innych usługach online (np. na Twitterze) − a Czytelnikom zasubskrybowanie i otrzymywanie takich newsletterów oraz dostęp do takich Treści w naszych witrynach internetowych, aplikacjach i innych usługach online. Aby korzystać z naszej Usługi, użytkownik musi mieć ukończone 13 lat lub być w wieku przyzwolenia w rozumieniu jurysdykcji użytkownika.

Podczas tworzenia konta w naszej firmie, użytkownik musi podać nam informacje, które są w każdej chwili dokładne, kompletne i aktualne. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem użytkownikowi dostępu do Usługi. Podczas rejestracji przez użytkownika konta jako Wydawca możemy poprosić go o dodatkowe informacje w celu weryfikacji jego autentyczności, zanim umożliwimy mu korzystanie z naszej Usługi. Wydawcy mogą również dodawać do swojego konta dodatkowych użytkowników poprzez zaproszenie ich do konta („Zaproszeni użytkownicy”). Wszyscy Zaproszeni użytkownicy muszą utworzyć konto i zaakceptować niniejsze Warunki oraz naszą Politykę prywatności platformy. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używa w celu uzyskania dostępu do Usługi, oraz za wszelkie działania i czynności podejmowane na podstawie hasła. W przypadku powzięcia przez użytkownika wiadomości o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu konta, musi on niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie.

Zwracamy uwagę, że w przypadku zasubskrybowania newslettera przez użytkownika, decyzja o tym czy dany newsletter będzie bezpłatny, czy też będzie podlegał opłacie abonamentowej, leży w gestii Wydawcy. Revue nie ustala wysokości opłat za takie abonamenty. W przypadku sporu dotyczącego płatności dokonanej przez użytkownika na rzecz Wydawcy, użytkownik rozumie i akceptuje, że taki spór toczy się bezpośrednio między użytkownikiem a Wydawcą.

Użytkownikowi nie wolno używać jako nazwy użytkownika imienia i nazwiska innej osoby bądź firmy innego podmiotu, nazwy, której nie może używać w sposób zgodny z prawem, nazwy lub znaku towarowego, które są przedmiotem praw innej osoby bądź innego podmiotu niż użytkownik, na używanie których użytkownik nie posiada odpowiedniego upoważnienia, ani też nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna, obsceniczna lub może w inny sposób skutkować wprowadzeniem w błąd lub stanowić próbę podania się za inną osobę.

Jako Wydawca użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (i) stosuje politykę prywatności, która ujawnia Czytelnikom użytkownika, w jaki sposób użytkownik gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przechowuje dane osobowe Czytelników; oraz (ii) posiada wszelkie niezbędne zgody na przesyłanie wiadomości e-mail Czytelników i wysyłanie im komercyjnych informacji marketingowych za pośrednictwem Usługi. W przypadku, gdy Wydawca udostępnia adresy e-mail i/lub nazwiska swoich Czytelników za pośrednictwem naszej Usługi lub gdy Czytelnik abonuje newsletter Wydawcy za pośrednictwem naszej Usługi, Wydawca jest właścicielem tych informacji i akceptuje, że: (i) będziemy występować w charakterze podmiotu przetwarzającego te dane, zgodnie z naszą Umową powierzenia przetwarzania danych, dołączoną do niniejszych Warunków przez niniejsze odwołanie, dla celów świadczenia Usługi, oraz (ii) Wydawca nie będzie udostępniać nam danych wrażliwych żadnego z Czytelników.

Oferta premium

Niektóre elementy Usługi są dostępne wyłącznie odpłatnie i podlegają dodatkowym warunkom zawartym w realizowanym Zamówieniu. W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami a jakimikolwiek warunkami dodatkowymi, warunki dodatkowe mają pierwszeństwo. W przypadku pytań dotyczących naszej płatnej oferty prosimy o kontakt pod adresem RevueInformation@twitter.com.

Udział w przychodach z tytułu płatnych newsletterów

Użytkownik, który zdecyduje się pobierać od swoich Czytelników opłatę za subskrypcję swojego newslettera, wyraża zgodę na przetwarzanie płatności uzyskanych od Czytelników wyłącznie za pośrednictwem wybranej przez nas zewnętrznej platformy przetwarzania płatności („Przetwarzający płatności”) oraz na przestrzeganie wszelkich innych określonych przez nas zasad. Użytkownik nie może uniknąć swoich zobowiązań płatniczych wobec nas poprzez skorzystanie z innej metody płatności.

Użytkownik zgadza się płacić nam procent łącznej kwoty pobranej przez niego od Czytelników, określonej w naszej witrynie, z wyłączeniem wszelkich podatków („Udział w przychodach”). Użytkownik akceptuje, że Przetwarzający płatności może zapłacić nam Udział w przychodach podczas przetwarzania przez użytkownika płatności abonamentu oraz że płatności te nie podlegają zwrotowi. Jeżeli użytkownik występujący w charakterze Wydawcy anuluje lub zaprzestanie wydawania płatnego newslettera przed upływem okresu abonamentu Czytelnika, użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie bez wyjątku zobowiązania związane z abonamentem wykupionym przez Czytelnika, w tym za wszelkie proporcjonalne zwroty niewykorzystanej części abonamentu, o ile dotyczy.

Użytkownik akceptuje, że będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie bez wyjątku należne podatki federalne, stanowe, miejscowe i zagraniczne, cła, taryfy, opłaty, potrącenia i podobne obciążenia (w tym bez ograniczeń, podatki od sprzedaży, obrotów i wartości dodanej) związane z wydawanym przez niego newsletterem. My ponosimy odpowiedzialność jedynie za podatki dochodowe należne z tytułu zysku uzyskanego z udziału w przychodach Twittera.

Treść użytkownika

Nasza Usługa pozwala użytkownikowi na zamieszczanie, linkowanie, przechowywanie, dzielenie się i udostępnianie w inny sposób określonych informacji, tekstów, grafik, filmów i innych materiałów („Treść”). Odpowiedzialność za Treść, w tym za jej zgodność z prawem, wiarygodność i stosowność, spoczywa na użytkowniku. Treść użytkownika podlega Warunkom świadczenia usług serwisu Twitter oraz Zasadom i polityce serwisu Twitter.

Publikując Treść w Usłudze, użytkownik udziela nam nieodpłatnego prawa i licencji na wykorzystywanie, zmienianie, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, powielanie i rozpowszechnianie takiej Treści w Usłudze i za jej pośrednictwem. Użytkownik akceptuje fakt, że licencja ta obejmuje prawo do udostępniania przez nas Treści użytkownika innym użytkownikom Usługi, zgodnie z ustawieniami konta użytkownika, którzy również mogą korzystać z Treści użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik zachowuje wszelkie bez wyjątku prawa do swoich Treści i jest odpowiedzialny za ochronę tych praw.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (i) Treść należy do użytkownika (użytkownik jest jej właścicielem) lub użytkownik ma prawo do jej wykorzystania i udzielenia nam praw i licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami, oraz (ii) zamieszczenie Treści użytkownika w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw umownych ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby.

Jeśli użytkownik uważa, że jakakolwiek Treść Czytelnika lub Wydawcy narusza postanowienia naszych Polityk, może zgłosić takie naruszenie na adres RevueReport@twitter.com.

Polityka dotycząca praw autorskich

Na skargi dotyczące praw autorskich złożone zgodnie z amerykańską ustawą dotyczącą praw autorskich („DMCA”) odpowiadamy w sposób i w trybie przewidzianych w naszej Polityce praw autorskich. Użytkownik, który uważa, że jego Treść została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, proszony jest o zgłoszenie tego faktu wyznaczonemu przez nas pełnomocnikowi ds. praw autorskich pod adresem:

  • Revue
  • Do rąk: Pełnomocnik ds. praw autorskich (ang. Copyright Agent)
  • 1355 Market Street, Suite 900
  • San Francisco, CA 94103 (USA)
  • E-mail: Revuecopyright@twitter.com

Licencja użytkownika na korzystanie z Usługi

Udzielamy użytkownikowi osobistej, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Usługi. Niniejsza licencja ma na celu wyłącznie umożliwienie użytkownikowi korzystania i czerpania korzyści z Usługi świadczonej przez nas, w sposób dozwolony przez niniejsze Warunki.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczonej przez użytkowników), cechy i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Twittera i TIC, w zależności od przypadku, oraz ich odpowiednich licencjodawców. Serwis podlega ochronie na mocy przepisów prawa autorskiego, znaków towarowych i innych praw obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i innych krajach. Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez naszej uprzedniej pisemnej zgody i muszą, jeśli ma to zastosowanie, być zgodne z Zasadami i wytycznymi dotyczącymi marki Twitter znajdującymi się na stronie https://twitter.com/logo.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do witryn internetowych lub usług osób trzecich, które nie są naszą własnością, nie są przez nas obsługiwane ani kontrolowane. Treści, polityki prywatności oraz praktyki stosowane w odniesieniu do witryn internetowych lub usług osób trzecich nie podlegają naszej kontroli i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty faktyczne lub rzekome wynikające z lub dotyczące korzystania lub polegania na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych w takich witrynach internetowych lub usługach lub za ich pośrednictwem.

Zamknięcie dostępu użytkownika do Usługi

Możemy zamknąć lub zawiesić konto użytkownika i zamknąć dostęp do Usługi w trybie natychmiastowym, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń wskutek naruszenia przez użytkownika Warunków. Po zamknięciu dostępu do Usługi, prawo Użytkownika do korzystania z Usługi wygasa w trybie natychmiastowym. Jeśli użytkownik pragnie zamknąć swoje konto, może to zrobić po prostu zaprzestając korzystania z Usługi. Zobowiązania płatnicze użytkownika mogą podlegać dodatkowym warunkom.

Zakończenie świadczenia lub modyfikacja Usługi Revue

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi, lub dowolnej jej części, w dowolnym momencie, przy czym dołożymy starań, aby powiadomić użytkownika z wyprzedzeniem o istotnych zmianach lub zaprzestaniu świadczenia Usługi. Korzystanie z Usługi przez użytkownika po otrzymaniu powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Usłudze uznaje się za akceptację takich zmian przez użytkownika. W przypadku braku akceptacji jakichkolwiek zmian przez użytkownika, może on zakończyć abonament lub zaprzestać korzystania z Usług.

Dodatkowe oświadczenia i zapewnienia

Użytkownik oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że: (a) użytkownik nie będzie angażował się, ani nie będzie nakłaniał innych do angażowania się w wysyłanie poczty śmieciowej (spam) lub w niedopuszczalne, złośliwe lub oszukańcze działania marketingowe związane z korzystaniem przez niego z Usługi (b) korzystanie przez użytkowania z Usługi lub swojej Treści (i) nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa, ustaw, dyrektyw, rozporządzeń, traktatów, umów ani regulacji, w tym bez ograniczeń żadnych sankcji handlowych i/lub przepisów importowych lub eksportowych, które mają zastosowanie do korzystania z Usługi przez użytkownika (na przykład, ale nie wyłącznie amerykańskich rozporządzeń eksportowych oraz ograniczeń wprowadzonych przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Ministerstwa Skarbu Stanów Zjednoczonych) (łącznie zwanych „Przepisami”) i/lub naszych Polityk lub wytycznych, oraz (ii) nie będzie fałszywe, zwodnicze, wprowadzające w błąd, zniesławiające lub oszczercze oraz nie będzie zawierać sfałszowanych nagłówków pakietów TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówkowych w jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub poście, ani nie będzie w żaden sposób wykorzystywać Usług do wysyłania zmienionych, zwodniczych lub fałszywych informacji identyfikujących źródło; (c) o ile nie będzie to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, użytkownik nie będzie odtwarzać kodu źródłowego, deasemblować, rekonstruować, dekompilować, kopiować ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Usługi lub dowolnego jej elementu lub części; (d) użytkownik nie będzie ani nie umożliwi żadnej stronie trzeciej przepakowywania, odsprzedaży ani udzielania podlicencji na Usługę lub dowolną jej część; (e) użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Usług, przeszukiwał ich ani też podejmował prób uzyskania do nich dostępu lub przeszukania ich w jakikolwiek sposób (automatycznie lub inaczej), na przykład poprzez ekstrakcję danych ze stron internetowych (scraping), inaczej niż za pośrednictwem naszych aktualnie dostępnych, opublikowanych interfejsów, które są dostarczane przez nas, chyba że użytkownik uzyskał na to wyraźne pozwolenie w oddzielnej umowie zawartej z nami; oraz (f) w przypadku korzystania przez użytkownika z któregokolwiek z naszych interfejsów API użytkownik będzie przestrzegał naszych Zasad ograniczonego korzystania z API. Zastrzegamy sobie również prawo do dostępu do, odczytywania, zachowywania i ujawniania wszelkich informacji, które naszym zdaniem są niezbędne do (i) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, postępowań prawnych lub żądań rządowych, (ii) egzekwowania niniejszych Warunków, w tym prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie potencjalnych naruszeń niniejszych Warunków, (iii) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub problemami technicznymi, (iv) reagowania na prośby użytkowników wsparcie techniczne, lub (v) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego lub naszych użytkowników i społeczeństwa. Ujawnienie informacji w związku z powyższymi przepisami nie obejmuje przekazywania osobom trzecim informacji umożliwiających identyfikację, chyba że jest to zgodne z naszą polityką prywatności.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik jest zobowiązany zwolnić z odpowiedzialności, bronić i zabezpieczyć nas oraz nasze podmioty powiązane, spółki dominujące, podmioty zależne, członków zarządu i władz, pracowników, pośredników, przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy („Strony zwolnione z odpowiedzialności”) przed wszelkimi roszczeniami (zwanymi łącznie „Roszczeniami”), które wynikają z lub dotyczą (a) korzystania przez użytkownika z Usług i/lub (b) naruszenia przez użytkownika jego oświadczeń i zapewnień złożonych w niniejszych Warunkach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za obronę wszelkich Roszczeń skierowanych przeciwko Stronom zwolnionym z odpowiedzialności, z zastrzeżeniem prawa każdej z tych stron do udziału w takiej obronie z wybranym przez siebie doradcą, oraz za pokrycie wszelkich kosztów wyroków, ugód, odszkodowań, strat, zobowiązań, innych kosztów i wydatków, w tym uzasadnionego wynagrodzenia doradców prawnych, wynikających z wszelkich Roszczeń skierowanych przeciwko którejkolwiek ze Stron zwolnionych z odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od akceptacji jakiejkolwiek ugody związanej z jakimikolwiek Roszczeniami bez uzyskania naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody, niezależnie od tego czy taka ugoda zwalnia odpowiednią Stronę zwolnioną z odpowiedzialności z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy niniejszym odpowiedzialność w jakimkolwiek wypadku naszą oraz naszych członków zarządu, pracowników, wspólników, pośredników, dostawców, spółek dominujących oraz podmiotów powiązanych za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub odszkodowania retorsyjne, w tym, bez ograniczeń, za utratę zysków, danych, możliwości wykorzystania, wartości firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu do lub korzystania z Usługi lub niemożności dostępu do lub korzystania z Usługi; (ii) postępowania lub treści osób trzecich w Usłudze; (iii) jakichkolwiek treści uzyskanych z Usługi; oraz (iv) nieupoważnionego dostępu do, wykorzystania lub zmiany przekazów lub treści użytkownika, na podstawie gwarancji, umowy, wskutek czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub na podstawie innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet wówczas gdy okaże się, że środek zaradczy określony w niniejszych Warunkach nie spełnił swojego podstawowego celu.

Zastrzeżenie prawne

Użytkownik korzysta z Serwisu na swoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona w stanie, w jakim się znajduje w danym momencie oraz z zastrzeżeniem dostępności. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności praw lub sposobu działania.

Nie gwarantujemy, że (a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępna w określonym czasie lub lokalizacji; (b) wszelkie błędy lub wady zostaną naprawione; (c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów; lub (d) wyniki korzystania z Usługi spełnią wymagania użytkownika.

Dostępność i wsparcie Usługi

Usługa jest przez nas stale aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do korygowania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy i opóźnienia. Ponadto czasami dostęp użytkownika do Usługi może być zakłócony lub opóźniony. Dołożymy komercyjnie uzasadnionych starań, aby podjąć kroki w celu niedopuszczenia do i uniknięcia takich zdarzeń, jednak nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że takie zdarzenia nie wystąpią. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z lub dotyczącej takich zdarzeń.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu jurysdykcji wskazanej poniżej i powinny być interpretowane zgodnie z nim, z wyłączeniem norm prawa kolizyjnego.

Podmiot zamawiający Twitter Prawo właściwe
Twitter, Inc. Stan Kalifornia, U.S.A.
Twitter International Company Prawo Irlandii

Powiadomienia

Użytkownik akceptuje, że możemy przekazywać mu powiadomienia poprzez publikację ich w Usłudze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zagwarantować, aby jego dane kontaktowe i informacje o koncie były aktualne i poprawne, a także niezwłocznie powiadomić nas na piśmie o wszelkich zmianach w tych danych. Wszelkie zawiadomienia użytkownika przeznaczone dla nas powinny być przesyłane za pośrednictwem uznanej firmy kurierskiej lub listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na następujący adres:

Podmiot zamawiający Twitter Adres do zawiadomień
Twitter, Inc. General Counsel, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103.
Twitter International Company Legal Department, Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Siła wyższa

Niniejszym wyłącza się odpowiedzialność wszystkich stron na mocy niniejszych Warunków z tytułu jakiegokolwiek niewykonania lub opóźnionego wykonania naszych lub użytkownika zobowiązań z powodu strajków, niedoborów, zamieszek, aktów terroryzmu, powstania, pożarów, powodzi, burzy, eksplozji, trzęsień ziemi, pandemii, epidemii, przerw w dostawie Internetu i/lub energii elektrycznej, wirusów komputerowych, działania siły wyższej, wojny, działań rządowych lub innych przyczyn, które są poza naszą lub użytkownika kontrolą.

Zrzeczenie się

Niewyegzekwowanie przez nas któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostają w mocy.

Cesja

Użytkownikowi nie wolno cedować (z mocy prawa lub na innej podstawie) niniejszych Warunków ani żadnych innych praw lub zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jakiekolwiek cesje, przeniesienia lub próby cesji lub przeniesienia dokonane z naruszeniem niniejszego punktu będą nieważne i nie będą miały mocy ani skutków prawnych. My i nasi kolejni cesjonariusze możemy cedować, przekazywać, podlicencjonować lub w inny sposób przenosić w dowolnym czasie niniejsze Warunki lub prawa i zobowiązania z nich wynikające, w całości lub w części, na rzecz dowolnej osoby lub podmiotu. Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń, niniejsze Warunki są w pełni wiążące dla i służą ich dobru stron, są wykonalne przez strony oraz ich następców prawnych i cesjonariuszy.

Całość porozumienia; Postanowienia obowiązujące bezterminowo; Rozdzielność postanowień

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w przedmiocie naszej Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, które mogły zostać zawarte między nami w przedmiocie Usługi. Warunki, które w sposób wyraźny lub ze względu na swój charakter muszą pozostać w mocy nawet po rozwiązaniu lub anulowaniu niniejszych Warunków, pozostaną w mocy po ich rozwiązaniu lub anulowaniu. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest niewykonalne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

Zmiany niniejszych Warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie oraz w sposób całkowicie uznaniowy. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany postaramy się powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Definicja istotnej zmiany zostanie ustalona przez nas w sposób całkowicie uznaniowy.

Dalszy dostęp do naszej Usługi lub dalsze korzystanie z niej przez użytkownika po wejściu w życie zmian uznaje się za zgodę użytkownika na przestrzeganie zmienionych warunków. W przypadku braku zgody użytkownika na nowe warunki, użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Usługi.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z nami na adres RevueSupport@twitter.com