New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Log in

New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 26 januari 2021

Deze Revue Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de website(s), apps en functies, Application Programming Interfaces (API's) of diensten van Revue ("Dienst"). Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en begrijpt u het Privacybeleid van het Platform of het Privacybeleid van de Website, zoals van toepassing. Uw gebruik van de Dienst is tevens onderworpen aan de Servicevoorwaarden van Twitter, de Twitter-regels en -beleid en alle andere beleidsregels waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, tenzij uitdrukkelijk gewijzigd door deze Voorwaarden.

Indien u in de Europese Unie, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk woont, sluit u deze voorwaarden met Twitter International Company met statutaire zetel te One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ierland (“TIC”).

Als u buiten de Europese Unie, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk woont, sluit u deze voorwaarden met Twitter, Inc., ("Twitter") gevestigd te 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, VS.

Indien u een vergoeding betaalt voor het gebruik van een van de Diensten, en u zich in Noord-Amerika (inclusief Hawaï) of Zuid-Amerika bevindt, sluit u deze Voorwaarden met Twitter.

Indien u een vergoeding betaalt voor het gebruik van een van de Diensten, en u zich buiten Noord- of Zuid-Amerika bevindt, sluit u deze Voorwaarden met TIC.

"U" of "uw" betekent u als individu en het bedrijf, de organisatie en/of de entiteit die zich elektronisch toegang verschaft tot onze Diensten en/of de Voorwaarden accepteert. Indien u deze Voorwaarden aanvaardt en de Diensten gebruikt namens een bedrijf, organisatie, overheid of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u dat u hiertoe bevoegd bent en dat u de bevoegdheid hebt om deze entiteit aan deze Voorwaarden te binden, in welk geval de woorden "u" en "uw", zoals gebruikt in deze Voorwaarden, naar deze entiteit zullen verwijzen.

Account aanmaken

Revue biedt een website en online diensten die schrijvers en uitgevers ("Uitgevers") in staat stellen nieuwsbrieven te maken en te versturen, Content (hieronder gedefinieerd) te delen, en in contact te komen met lezers ("Lezers") via onze websites, apps en andere online diensten (zoals op Twitter) - en voor Lezers om zich te abonneren op dergelijke nieuwsbrieven en deze te ontvangen en toegang te krijgen tot dergelijke Content op onze websites, apps, en andere online diensten. Om gebruik te maken van onze Dienst, moet u ten minste 13 jaar oud zijn, of de leeftijd waarop u in uw rechtsgebied bevoegd bent.

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons informatie verstrekken die te allen tijde juist, volledig en actueel is. Indien u dit niet doet, betekent dit een schending van de Voorwaarden, hetgeen kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot de Dienst. Wanneer u zich registreert voor een account als Uitgever, kunnen wij u om nadere informatie vragen om uw authenticiteit te verifiëren voordat u gebruik kunt maken van onze Dienst. Uitgevers kunnen ook extra gebruikers aan hun account toevoegen door hen uit te nodigen ("Uitgenodigde Gebruikers"). Alle Uitgenodigde Gebruikers moeten een account aanmaken en akkoord gaan met deze Voorwaarden en ons Platform Privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen die onder uw wachtwoord plaatsvinden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van enige inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

Houdt u er rekening mee dat indien u zich abonneert op een nieuwsbrief, de Uitgever bepaalt of die nieuwsbrief gratis is of dat er abonnementsgeld voor moet worden betaald. Revue bepaalt de kosten voor dergelijke abonnementen niet. Indien u een geschil hebt over een betaling die u aan de Uitgever hebt gedaan, begrijpt u en stemt u ermee in dat een dergelijk geschil rechtstreeks tussen u en de Uitgever is.

U mag als gebruikersnaam niet gebruiken de naam van een andere persoon of entiteit of een naam die rechtens niet beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop rechten van een andere persoon of entiteit dan die van u van toepassing zijn zonder passende toestemming, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is, of verwarring kan veroorzaken of zich voordoet als iemand anders.

Als Uitgever verklaart en garandeert u dat u: (i) een privacybeleid hanteert dat aan uw Lezers bekend maakt hoe u hun persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en opslaat; en (ii) alle noodzakelijke toestemmingen hebt voor het uploaden van de e-mails van uw Lezers en het verzenden van commerciële marketingcommunicatie via de Dienst. Wanneer een Uitgever de e-mailadressen en/of namen van zijn Lezers via onze Dienst verstrekt of een Lezer zich via onze Dienst abonneert op de nieuwsbrief van een Uitgever, is de Uitgever de eigenaar van die informatie en stemt deze ermee in dat: (i) wij zullen optreden als een verwerker van die gegevens onderworpen aan onze Verwerker Gegevensverwerkings Addendum, opgenomen via deze verwijzing, voor de doeleinden van het verlenen van de Dienst, en (ii) zij geen gevoelige gegevens van een Lezer met ons zal delen.

Premium aanbod

Sommige onderdelen van de Dienst zijn alleen beschikbaar tegen betaling, en worden beheerst door aanvullende voorwaarden opgenomen in een uitgevoerde Bestelling. In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden. Neem contact met ons op via RevueInformation@twitter.com als u vragen hebt over onze betaalde aanbiedingen.

Inkomstenaandeel voor betalende nieuwsbrieven

Indien u ervoor kiest uw Lezers abonnementsgeld aan te rekenen voor uw nieuwsbrief, stemt u ermee in betalingen van Lezers uitsluitend te verwerken via het door ons gekozen betalingsverwerkingsplatform van derden ("Betalingsverwerker") en alle andere regels die wij aangeven op te volgen. U mag uw betalingsverplichtingen jegens ons niet omzeilen door een andere betalingsmethode te gebruiken.

U stemt ermee in ons het percentage te betalen van het totale bedrag dat door u aan Lezers in rekening wordt gebracht, zoals vermeld op onze website, exclusief eventuele belastingen (het "Inkomstenaandeel"). U stemt ermee in dat de Betalingsverwerker ons het Inkomstenaandeel mag betalen wanneer u abonnementsbetalingen verwerkt en dat deze betalingen niet worden gerestitueerd. Indien u als Uitgever uw betaalde nieuwsbrief annuleert of beëindigt voor het einde van de abonnementsperiode van een Lezer, bent u verantwoordelijk voor alle verplichtingen met betrekking tot dat abonnement door de Lezer, met inbegrip van eventuele pro-rata terugbetalingen, indien van toepassing.

U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle toepasselijke federale, staats-, lokale en buitenlandse belastingen, rechten, tarieven, heffingen, inhoudingen en soortgelijke aanslagen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoop-, gebruiks- en omzetbelastingen) met betrekking tot uw nieuwsbrief. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor inkomstenbelastingen met betrekking tot de winst uit het aandeel in de opbrengsten van Twitter.

Uw Content

Onze Dienst maakt het mogelijk om bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Content") te plaatsen, te linken, op te slaan, te delen of anderszins beschikbaar te maken. U bent verantwoordelijk voor uw Content, inclusief de legaliteit, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan. Uw Content is onderworpen aan de Twitter Servicevoorwaarden en de Twitter-regels en -beleid.

Door het plaatsen van Content op de Dienst verleent u ons een recht dat vrij is van royalties en de licentie om dergelijke Content te gebruiken, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te reproduceren en te distribueren op en via de Dienst. U stemt ermee in dat deze licentie voor ons het recht inhoudt om uw Content beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Dienst, met inachtneming van uw accountinstellingen, die uw Content ook mogen gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden. U behoudt al uw rechten op uw Content en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Content van u is (u bezit het) of dat u het recht heeft het te gebruiken en ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Content op of via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacy rechten, publicatierechten, auteursrechten, contractuele rechten of enige andere rechten van enige persoon.

Indien u van mening bent dat de inhoud van lezers of uitgevers in strijd is met ons beleid, kunt u de overtreding melden aan RevueReport@twitter.com.

Auteursrechtbeleid

Wij reageren op klachten over auteursrechten ingediend onder de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") in overeenstemming met ons Auteursrechtbeleid. Indien u van mening bent dat uw Content gekopieerd is op een manier die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, kunt u dit melden door contact op te nemen met onze aangewezen agent voor auteursrecht op:

Uw licentie om de Dienst te gebruiken

Wij geven u een persoonlijke, wereldwijde, royalty-vrije, niet-overdraagbare, en niet-exclusieve licentie om de Dienst te gebruiken. Deze licentie heeft als enig doel u in staat te stellen de Dienst te gebruiken en te genieten van het voordeel van de Dienst zoals door ons verstrekt, op de wijze zoals toegestaan in deze Voorwaarden.

Intellectueel eigendom

De Dienst en zijn oorspronkelijke inhoud (exclusief Content geleverd door gebruikers), kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Twitter en TIC, zoals van toepassing, en hun respectievelijke licentiegevers. De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten van zowel de Verenigde Staten als Ierland en andere landen. Onze merkenrechten en trade dress (bedrijfsstijl/vormgeving) mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en moeten, indien van toepassing, voldoen aan de Twitter Merk Richtlijnen te vinden op https://twitter.com/logo.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van ons, of beheerd of gecontroleerd worden door ons. Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Ook erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, rechtstreeks dan wel indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke content, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Beëindiging van uw toegang tot de Dienst

Wij kunnen uw account en toegang tot de Dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, indien u de Voorwaarden schendt. Bij beëindiging, zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden. Indien u uw account wenst te beëindigen, kunt u dit doen door eenvoudigweg uw gebruik van de Dienst te staken. Op uw betalingsverplichtingen kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Beëindiging of wijziging van de dienst van Revue

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst, of een deel ervan, te allen tijde te wijzigen of te beëindigen, maar zullen trachten u vooraf op de hoogte te stellen van wezenlijke veranderingen of een beëindiging van de Dienst. Uw gebruik van de Dienst na kennisgeving van wijzigingen aan de Dienst zal worden beschouwd als uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Indien wijzigingen voor u niet aanvaardbaar zijn, kunt u uw Abonnement beëindigen of het gebruik van de Diensten staken.

Aanvullende verklaringen en garanties

U verklaart, garandeert en komt overeen dat: (a) u zich niet zult bezighouden met, en anderen niet zult aanzetten tot, spamming of ongepaste, kwaadwillige of frauduleuze marketingactiviteiten met betrekking tot uw gebruik van de Dienst (b) uw gebruik van de Dienst en uw Content, (i) geen inbreuk zal maken op enige geldende wet, statuut, richtlijn, verordening, verdrag, overeenkomst of verordening, inclusief, zonder beperking, enige handelssanctie(s) en/of import- of exportreglement(en) die van toepassing is/zijn op uw gebruik van de Dienst (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de U.S. Export Administration Regulations en OFAC-beperkingen) (gezamenlijk "Wetten") en/of ons Beleid of onze richtlijnen, en (ii) zal niet vals, bedrieglijk, misleidend, lasterlijk of smadend zijn of een vervalste TCP/IP packet header of enig deel van de headerinformatie in een e-mail of post bevatten, of op enigerlei wijze de Diensten gebruiken om gewijzigde, bedrieglijke of valse bron-identificerende informatie te verzenden; (c) behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de geldende wetgeving, zult u geen reverse-engineering, disassembleren, reconstrueren, decompileren en kopiëren toepassen of afgeleide werken maken van de Dienst, of enig aspect of deel daarvan (d) u zult de Dienst of enig deel daarvan niet opnieuw verpakken, doorverkopen of in sublicentie geven, noch zult u een derde daartoe in staat stellen; (e) u zult de Diensten niet openen of doorzoeken of trachten te openen of doorzoeken op enige wijze (geautomatiseerd of anderszins), zoals door middel van scraping, anders dan via onze momenteel beschikbare, gepubliceerde interfaces die worden verstrekt door ons, tenzij u daartoe specifiek toestemming hebt gekregen in een afzonderlijke overeenkomst met ons; en (f) indien u gebruik maakt van een van onze API's, zult u zich houden aan onze API Beperkte Gebruiksregels. We behouden ons ook het recht voor om alle informatie te openen, lezen, bewaren en openbaar te maken als we redelijkerwijs geloven dat dit nodig is om (i) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van de overheid, (ii) deze Voorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiligings- of technische kwesties op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) te reageren op verzoeken om ondersteuning van gebruikers, of (v) onze rechten, eigendommen of veiligheid of die van onze gebruikers en het publiek te beschermen. Openbaarmaking in verband met het voorgaande houdt niet in het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie aan derden, behalve in overeenstemming met ons privacybeleid.

Vrijwaring

U zult ons en onze respectievelijke gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden ("Gevrijwaarde Partijen") schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van alle claims (gezamenlijk, "Claim(s)") die voortvloeien uit of in verband staan met (a) uw gebruik van de Diensten en/of (b) uw schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. U bent als enige verantwoordelijk voor de verdediging van alle Claims tegen de Gevrijwaarde Partijen, onder voorbehoud van ieders recht om deel te nemen met een raadsman van eigen keuze, en voor de betaling van alle vonnissen, schikkingen, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit alle Claims tegen een van de Gevrijwaarde Partijen. U zult niet instemmen met een schikking met betrekking tot een Claim zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, ongeacht of een dergelijke schikking de betreffende Gevrijwaarde Partij al dan niet ontslaat van enige verplichting of aansprakelijkheid.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, zullen wij, noch onze directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers, moedermaatschappij, of filialen, in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolgschade of boetes, inclusief, zonder beperking, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of het gebruik van of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (ii) enig gedrag of inhoud van derden op de Dienst; (iii) enige inhoud verkregen van de Dienst; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien een hierin uiteengezette remedie niet aan zijn essentiële doel blijkt te hebben voldaan.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is geheel voor uw eigen risico. De Dienst wordt aangeboden op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Dienst wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Wij garanderen niet dat (a) de Dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op een bepaald tijdstip of locatie; (b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; (c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of (d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen zullen voldoen.

Beschikbaarheid van de dienst en ondersteuning

Wij werken de Dienst voortdurend bij. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor storingen en vertragingen en soms kan uw toegang tot de Dienst onderbroken of vertraagd zijn. Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om stappen te ondernemen om dergelijke gebeurtenissen te verhelpen en te vermijden, maar wij kunnen niet garanderen en dat doen wij dan ook niet, dat dergelijke gebeurtenissen zich niet zullen voordoen. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke gebeurtenissen.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het hieronder vermelde rechtsgebied, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Contracterende Twitter Entiteit Toepasselijk recht
Twitter, Inc. Staat Californië, VS
Twitter International Company Wetten van Ierland

Mededelingen

U stemt ermee in dat wij u kennisgevingen kunnen doen door deze op de Dienst te plaatsen, of per e-mail via het door u opgegeven adres. U moet ervoor zorgen dat uw contact- en accountinformatie actueel en correct is en ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze informatie. U zult alle kennisgevingen naar ons sturen via een erkende nacht koerier of aangetekende post, met bewijs van ontvangst, als volgt:

Contracterende Twitter Entiteit Adres
Twitter, Inc. General Counsel, Twitter Inc., 355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103.
Twitter International
Company
Legal Department, Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland.

Overmacht

Niemand zal enige aansprakelijkheid hebben onder deze Voorwaarden door enige mislukking of vertraging in de uitvoering van onze of uw verplichtingen ten gevolge van stakingen, tekorten, rellen, terroristische daden, oproer, brand, overstroming, storm, explosies, aardbevingen, pandemieën, epidemieën, internet en/of elektrische uitval, computervirussen, daden van God, oorlog, overheidsmaatregelen, of enige oorzaak die buiten onze of uw redelijke controle ligt.

Afstand van recht

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

Overdracht

U zult deze Voorwaarden of enige andere rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen (hetzij van rechtswege of anderszins) aan een derde partij, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke overdracht, doorgifte of poging tot doorgifte of overdracht in strijd met dit artikel zal nietig zijn en niet gelden. Wij en onze opvolgende verkrijgers kunnen deze Voorwaarden of de rechten of verplichtingen hieronder van tijd tot tijd toewijzen, delegeren, in sublicentie geven of anderszins overdragen, geheel of gedeeltelijk, aan een persoon of entiteit. Onder voorbehoud van de voorgaande beperkingen, zullen deze Voorwaarden volledig bindend zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn door de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

Gehele overeenkomst; Voortbestaan; Scheidbaarheid

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij met betrekking tot de Dienst zouden kunnen hebben. De bepalingen die uitdrukkelijk, of door hun aard, van kracht moeten blijven, zelfs na beëindiging of ontbinding van deze Voorwaarden, zullen na beëindiging of ontbinding van kracht blijven. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar is, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij trachten ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat de herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van de Dienst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via RevueSupport@twitter.com