View profile

Passage Flandres - Westhoek #24 - 2021 - Les Français ont-ils le moral ? - Zeezucht - Westhoek : place to go - Nouvelle ligne Dunkerque-Irlande - Westhoek wil inzetten op grensoverschrijdend vervoer - Ypres : nouveau plan de stationnement - Metropolen

Passage Flandres - Westhoek
Passage Flandres - Westhoek #24 - 2021 - Les Français ont-ils le moral ? - Zeezucht - Westhoek : place to go - Nouvelle ligne Dunkerque-Irlande - Westhoek wil inzetten op grensoverschrijdend vervoer - Ypres : nouveau plan de stationnement - Metropolen
By Passage Flandres - Westhoek • Issue #24 • View online
L’année 2020 s'est achevée, inédite, morose (avouons le), mais malgré toute porteuse d’espoir.
2021 s’entame et porte sur ses épaules cet espoir, celui de la conscience d’une nécessité de consommer local, celui, collectif, de devoir prendre soin de ses proches en toutes circonstances et des autres, aussi, et enfin, celui d’un impact réduit de l’homme sur son environnement.
2020 a montré que tout est possible malgré les difficultés. Soyons prêts à entretenir et faire vivre l’espoir.
Belle année 2021 à toutes et tous.
Het jaar 2020 liep ten einde. Onuitgegeven. Somber (laten we het maar toegeven). Maar ondanks alles ook veelbelovend.
2021 is gestart en draagt deze hoop op haar schouders: die van het besef van de noodzaak om lokaal te consumeren, de collectieve plicht om te zorgen voor onze geliefden en alle anderen in alle omstandigheden, en ten slotte die van een verminderde impact van de mens op zijn omgeving.
2020 heeft aangetoond dat alles mogelijk is ondanks de moeilijkheden. Laten we ons klaar houden om de hoop te voeden en in leven te houden.
Gelukkig Nieuwjaar 2021 voor jullie allemaal.

2021
2021
SOCIETE - SAMENLEVING
Les Français ont-ils le moral ? - Houden de Fransen de moraal hoog?
LOISIRS - UIT
"Zeezucht", le projet qui associe sculptures et poésie - "Zeezucht" combineert beeldende kunst met poëzie
Le Westhoek fait partie des lieux incontournables de 2021  - Westhoek één van de “places to go in 2021"
La galette beurrée, une tradition dunkerquoise - De botergalette, een traditie uit Duinkerke
___
___
MOBILITE - MOBILITEIT
DFDS inaugure une nouvelle ligne pour les poids lourds entre Dunkerque et l'Irlande - Nieuwe rechtstreekse verbinding van Duinkerke naar Ierland
La région du Westhoek veut renforcer le transport transfrontalier - Regio Westhoek wil inzetten op  grensoverschrijdend vervoer
Un livre-photo sur le tramway côtier. - Fotoboek over de kusttram
Ypres déploie un nouveau plan de stationnement - Ieper rolt nieuw parkeerplan uit
ESPACE - RUIMTE
À Abele, il y aura une "place de rêve" où Belges et Français apprendront à mieux se connaître - In Abele komt een "droomplein" waar Belgen en Fransen elkaar beter zullen leren kennen
Parc éolien dans le Dunkerquois: le bourgmestre de La Panne s'inquiète - Burgemeester De Panne maakt zich zorgen over impact windturbines voor kust Duinkerke
Les lignes à haute tension dans les Moëres sont un danger important pour les oiseaux. - Hoogspanningslijnen in de Moeren zijn het gevaarlijkst voor vogels
« La politique de métropolisation, c’est quelques gagnants, mais beaucoup de perdants » - "Het beleid om te metropoliseren creëert een paar winnaars, maar veel verliezers."
ECONOMIE
Hauts-de-France : une voiture prêtée par la Région contre 1 euro par jour pour les trajets domicile-travail - Regio Hauts-de-France leent auto's tegen 1 euro per dag voor woon-werkverkeer
Coup dur pour le tourisme à Ypres - Fikse dreun voor toerisme in Ieper
PASSAGE FLANDRES-WESTHOEK
  • Les nouvelles s’arrêtent trop souvent aux frontières. Ce bulletin transfrontalier vous informe.
  • Nieuws stopt te vaak aan de grenzen. Deze nieuwsbrief informeert je over wat gebeurt bij uw buren.
  • Hebdomadaire - Bilingue - Gratuit
  • Wekelijks - Tweetalig - Gratis
  • Une initiative de – Een initiatief van Transforum (BE) & Flandres TV (FR)
  • Contact : info@flandreswesthoek.news
Did you enjoy this issue?
Passage Flandres - Westhoek

Hebdomadaire I Bilingue I Gratuit I Wekelijks I Tweetalig I Gratis
www.flandreswesthoek.news

If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Une initiative de – Een initiatief van Transforum (BE) & Flandres TV (FR) - info@flandreswesthoek.news