Bekijk profielpagina

The New News Consumer - Editie #16

Revue
 
 

The New News Consumer

30 juni · Editie #16 · Bekijk online

Elke maand sturen we updates over ons project The New News Consumer (www.news-use.com) en geven we een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (onderzoek naar) nieuwsgebruik.


1. Onderzoek door ons
Ook dit jaar was het New News Consumer-team weer betrokken bij het Digital News Report van het Reuters Institute in Oxford, dat jaarlijks met een grootschalige enquête nieuwsgebruik peilt in inmiddels maar liefst 36 landen, waaronder sinds 2015 ook Nederland. Ditmaal verzorgden Irene Costera Meijer en Tim Groot Kormelink de Nederlandse landenparagraaf. Een greep uit de resultaten dit jaar: net als vorig jaar blijft het gebruik van de mobiele telefoon voor nieuws stijgen. De smartphone is in Nederland inmiddels bijna net zo'n belangrijk toegangspunt voor nieuws als de desktop/laptop, terwijl het gebruik van tablets voor nieuws het afgelopen jaar juist is afgenomen. Het gebruik van messaging apps voor nieuws groeit. In Nederland is WhatsApp nu het tweede sociale medium voor nieuws na Facebook.Opvallend: juist onder jongere leeftijdsgroepen is een duidelijke groei waar te nemen van het aantal mensen dat betaalt voor online nieuws. In Nederland geeft 14% van de ondervraagden aan voor online nieuws te betalen. Nederlanders hebben vergeleken met nieuwsgebruikers uit andere landen relatief veel vertrouwen in nieuws en de journalistiek. In Nederland zegt 51% nieuws in het algemeen te vertrouwen en 62% geeft aan vertrouwen te hebben in de nieuwsbronnen die hij of zij raadpleegt.
Het artikel Repositioning news and public connection in everyday life van Joëlle Swart, Chris Peters en Marcel Broersma, dat enkele maanden geleden in het tijdschrift Media, Culture & Society verscheen, is dankzij een open access-regeling nu publiekelijk toegankelijk.
Deze theoretische studie bespreekt de invloed van de digitalisering van het medialandschap op één van de belangrijkste sociaal-maatschappelijke functies van nieuws en journalistiek, namelijk het faciliteren van public connection. Nieuws biedt gebruikers een gemeenschappelijk referentiekader op de wereld, dat hen helpt om deel te nemen in het publieke leven. Denk bijvoorbeeld aan nieuws als gespreksonderwerp op het werk bij de koffieautomaat. In het massamediatijdperk werd dit referentiekader voor een groot deel gevormd door kranten, radio en televisie. De journalistiek had een grote invloed op de thema’s van het gesprek van de dag. De digitalisering heeft deze sociaal-maatschappelijke functie van nieuws echter veranderd. Dit artikel gaat in op de rol die nieuws nu heeft in de dagelijkse communicatie tussen mensen in een gedigitaliseerde wereld vanuit het perspectief van de nieuwsgebruiker. Het brengt de discussies over deze vraag in de wetenschappelijke literatuur terug tot vier thema’s of dimensies.
Als eerste bespreekt de studie de impact van digitalisering op inclusiviteit: welk nieuws wordt nu onderdeel van het gemeenschappelijk referentiekader van mensen? Gebruikers hebben anno 2017 de keuze uit een scala aan nieuwsbronnen om zich een beeld te vormen van wat er om hen heen gebeurt, met - vergeleken met het massamediatijdperk - een fragmentatie van nieuwsgebruik tot gevolg. Bovendien kunnen gebruikers online eenvoudig zelf publiceren en een potentieel groot publiek bereiken om publieke zaken die zij belangrijk vinden voor het voetlicht te brengen, zonder afhankelijk te zijn van journalisten. Wat betekent dat voor wat mensen beschouwen als ‘het nieuws’?
Ten tweede kijkt de studie naar vormen van engagement: hoe vormen nieuwsgebruikers nu een referentiekader? Online technologieën bieden gebruikers vele manieren van nieuwsgebruik en om maatschappelijk betrokken te raken via nieuws, van meer passieve checkrondjes tot het delen van berichten op social media en het achterlaten van reacties op nieuwssites. Daarnaast kunnen gebruikers op internet eenvoudiger gelijkgestemden vinden die bezig zijn met dezelfde onderwerpen als zij. Dit roept vragen op over wat geldt als engagement of maatschappelijke betrokkenheid in het digitale tijdperk. Geldt het liken van een nieuwsbericht bijvoorbeeld een vorm van engageren? Oftewel: wanneer raken gebruikers maatschappelijk betrokken door een nieuwsbericht en hoe geven zij die betrokkenheid tegenwoordig vorm?
De derde dimensie is relevantie: wanneer en hoe is nieuws relevant in het dagelijks leven van gebruikers? Routines van nieuwsgebruikers zijn niet alleen waardevol op zichzelf, maar kunnen ook een overstijgend doel dienen: bijvoorbeeld het samen voetbal kijken als vorm van het uitoefenen van vriendschap, of het dagelijks ‘s ochtends luisteren naar de radio bij het ontbijt als ritueel dat de familie samenbrengt. De patronen van nieuwsgebruik zijn echter veranderd. Wat is nu de overstijgende waarde van nieuwsgebruik? Veel nieuws heeft immers geen direct raakvlak met het dagelijks leven van nieuwsgebruikers. Toch wordt nieuws nog steeds door miljoenen mensen geconsumeerd. Wat is de relevantie van nieuwsgebruik in het digitale tijdperk?
Tot slot bespreekt de studie de constructiviteit van nieuws: hoe en wanneer is nieuws als gedeeld referentiekader voor gebruikers van nut? Er is meer data toegankelijk dan ooit tevoren. Dat betekent echter niet automatisch dat nieuws als handvat in het dagelijks leven ook nuttiger wordt: de hoeveelheid data kan het juist moeilijker maken om antwoorden te vinden op de vragen die gebruikers hebben over publieke thema’s. Hoewel personalisatietools hierbij in theorie kunnen helpen, maken mensen hier nog relatief weinig gebruik van. Dit geldt tevens voor de mogelijkheden voor gebruikers om zelf actief met nieuws aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een reactie of een share. Wanneer is nieuws voor gebruikers waardevol om iets te bereiken? En welke mogelijkheden biedt de digitalisering om de constructiviteit van nieuws te verhogen?Het complete artikel is gratis te downloaden via deze link.
2. Onderzoek door anderen
Sociale media als Facebook plaatsen videocontent relatief hoog in de timeline. Toch blijft de groei van online video kijken beperkt, blijkt uit deze internationale studie. In de VS en Duitsland bleef het kijken van online video ongeveer gelijk; in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk en Spanje was er wel een significante toename. Kijkers van online video’s hebben een voorkeur voor ‘hard’ nieuws en het kijken van televisienieuws sluit het kijken van online videonieuws niet uit, blijkt uit de resultaten. Online nieuwsvideo’s worden - behalve in Spanje - vaker bekeken via de websites en apps van nieuwsmedia dan via social media. Toch vond het onderzoek ook een positief verband tussen het gebruik van nieuws via sociale media en het kijken van online video. De onderzoeker concludeert dan ook dat sociale mediaplatformen steeds belangrijker worden in het stimuleren van het gebruik van online video.
Deze Nederlandse studie onderzocht in hoeverre narratieve vertelvormen nieuws aantrekkelijker maken voor jonge nieuwsgebruikers. Mensen in verschillende leeftijdsgroepen kregen vier online nieuwsberichten te zien die ofwel in een narratieve vorm waren geschreven, ofwel hetzelfde nieuws in omgekeerde pyramidevorm presenteerden. Over het algemeen bleken degenen die het nieuws in de narratieve vorm lazen daarna beter geïnformeerd te zijn dan de groep die het nieuws in de traditionele vertelvorm voor zich kreeg. Het narratieve nieuwsverhaal werd wel minder gewaardeerd, mogelijk omdat het nieuws dat niet op de traditionele manier wordt verteld minder serieus wordt genomen. Jongere nieuwsgebruikers hadden minder waardering voor beide nieuwsverhalen dan gebruikers in de oudere leeftijdsgroepen, ongeacht het format. De onderzoekers stellen daarom dat voor jongere leeftijdsgroepen een narratieve vertelstructuur desondanks vanuit gebruikersperspectief een betere keuze zou kunnen zijn.
Mensen die nieuws consumeren via sociale media zijn vaker bereid te betalen voor nieuws. Dat geldt vooral voor gebruikers die een gevoel van news overload ervaren, blijkt uit deze enquête onder 1000 Amerikaanse nieuwsgebruikers. Het gevoel overladen te worden met nieuws zorgt er volgens de studie voor dat mensen selectiever zijn in aan welk nieuws zij zich blootstellen. Opvallend: gebruikers die een overvloed aan nieuws ervaren zijn minder skeptisch over traditionele journalistieke waarden. Zij waren het bijvoorbeeld vaker eens met stellingen als: “een goede journalist is neutraal”. De onderzoekers geven als mogelijke verklaring dat een overvloed aan nieuws zoveel van gebruikers vergt dat zij geen energie meer over hebben om  journalistieke normen te betwijfelen.  
Welke plaats nemen mobiele platformen in binnen het mediarepertoire van de gebruiker? En hoe verschilt mobiele nieuwsconsumptie van nieuwsgebruik via andere platformen? Uit deze Amerikaanse enquête (N=767) blijkt dat mobiele platformen vrijwel altijd naast andere nieuwsplatformen worden gebruikt. Slechts twee van de ondervraagden verkregen alleen nieuws via mobiele apparaten en via geen enkel platform. Maar liefst 54% van hen zei zowel nieuws via televisie, radio, print, desktop/laptop als mobiele apparaten te verkrijgen. De onderzoeker stelt daarom dat er dus een grote overlap bestaat in het publiek op verschillende nieuwsplatformen. Nieuwsgebruik op mobiele platformen is frequenter dan op andere platformen en momenten van nieuwsgebruik zijn sterk verspreid over de dag. Bovendien duren momenten van mobiel nieuwsgebruik relatief kort: de gemiddelde tijdspanne van elke sessie was minder dan 12 minuten.
Journalisten proberen internationale nieuwsgebeurtenissen in hun verslaggeving dichterbij te brengen door middel van landelijke perspectieven, om zulk nieuws relevanter en aantrekkelijker te maken voor het publiek. Maar werkt dat ook? Deze Vlaamse studie onderzocht de reactie van het publiek op dergelijke domestication strategieën. De deelnemers kregen een nieuwsitem te zien over de aardbeving in Nepal uit 2015 waarin het verslag van een Belgische ooggetuige was verwerkt. Vervolgens bediscussieerden de deelnemers het item in focusgroepen. Uit de resultaten bleek dat men het moeilijk vond om zich in te leven in de slachtoffers in het getoonde item en bij soortgelijke nieuwsverhalen. Niet alle journalistieke strategieën om nieuws dichterbij het publiek te brengen bleken even effectief. De deelnemers konden vooral empathie opbrengen voor de slachtoffers als ze een persoonlijk verband met het getoonde leed zagen, bijvoorbeeld als het nieuws een gemeenschappelijke ervaring benadrukte van de gebruikers en de slachtoffers, als de nieuwsgebeurtenis geografisch dichtbij had plaatsgevonden, en als de cultuur van het land waar het nieuws had plaatsgevonden overeenkwam met de cultuur van het publiek. Het benadrukken van het aantal Belgische slachtoffers in het item werd echter als negatief, onnodig en niet respectvol ten opzichte van de Nepalese aardbevingsslachtoffers beschouwd.
3. Nieuws van anderen
Het gebruik van online nieuwsvideo’s groeit slechts langzaam, bleek ook al eerder in deze nieuwsbrief. Volgens Joshua Benton (Nieman Journalism Lab) is de huidige hype rondom online nieuwsvideo dan ook onterecht. Meer toekomst ziet hij in podcasts, vertelt hij in dit interview.
Deze studie van het Engaging News Project onderzocht het gebruik van Snapchat voor het verkrijgen van nieuws en politieke informatie. Zij ondervroegen 977 Amerikanen van 18 jaar of ouder door middel van een enquête, een week voor de presidentsverkiezingen. Uit de resultaten blijkt dat hoewel Snapchat vooral werd gebruikt voor het volgen van vrienden, 38% van de ondervraagde Snapchatgebruikers ook een nieuwsorganisatie volgde. Drie op de tien volgde een politicus. Hoewel Snapchat zelden het belangrijkste medium voor verkiezingsnieuws was (op de eerste plaats stond de televisie), was de app voor 42% van de gebruikers wel een aanvulling. De gebruikers vonden het volgen van politiek nieuws via Snapchat gemakkelijk en informatief, bijvoorbeeld voor het volgen van een debat of live nieuws. Anderzijds beoordeelden gebruikers het nieuws op Snapchat als erg kort en maakten ze zich zorgen om de politieke gekleurdheid van het nieuws. Snapchatgebruikers die het medium gebruikten voor het volgen van nieuws en politiek waren relatief hoog opgeleid en overwegend man.
4. Contact
Het New News Consumer-team wenst iedereen een goede zomer toe! De volgende editie van de nieuwsbrief zal verschijnen in september.Heeft u aanvullingen, wijzigingen of vragen naar aanleiding van deze e-mail? U kunt ons bereiken via info@news-use.com.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. Marcel Broersma (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Anna Van Cauwenberge (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Jan Boesman (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Chris Peters (Aalborg University)
Joëlle Swart, MA (Rijksuniversiteit Groningen)
Tim Groot Kormelink, MA (Vrije Universiteit Amsterdam)
Vond je deze editie leuk?
Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door The New News Consumer met Revue.