Zobacz profil

Podatki w firmach IT typu Integrator

Podatki w firmach IT typu Integrator
Stworzone przez Magazyn wielotematyczny • Wydanie #6 • Zobacz online
Jedną z głównych cech, jaką posiada podatnik jest to, że ma on prawo do tego, by zmniejszyć podstawę opodatkowania albo też kwotę, jaka jest należna podatkowi. Co więcej, kwota zwrotu może być zwiększona z tytułu dokonania określonego zwrotu.
I tak, z ulga podatkową mamy do czynienia wówczas, gdy są spełnione poniższe warunki. Jednym z nic jest uprawnienie do ulgi spowodowane tym, że określa je dany przepis prawa podatkowego. Np. w przypadku prowadzenia firmy IT można wykorzystać ulgę podatkową 5%, która jest przeznaczona na badania w zakresie m.in. infrastruktur IT czy integratorów IT. Co więcej, znaczenie ma również fakt, iż istotą ulgi jest również prawo podmiotu zobowiązanego. Jak wskazują dokumenty, ulga nie może powstawać z mocy prawa. Sam podatnik decyduje, czy chce korzystać z ulgi, czy też nie. Jak się okazuje, warunkiem do skorzystania z ulgi jest poniesienie wydatku na określony przez ustawodawce cel. Albo całość, albo też część równowartości tych wydatków powoduje, że zmniejszeniu ulega podstawa opodatkowania albo też należnego podatku lub też zwiększenie kwoty zwrotu podatku. 
Ulgi podatkowe dzieli się na podstawie różnych kryteriów. Istnieje wiele klasyfikacji ulg podatkowych.
Do najistotniejszych kwalifikacji zalicza się podział na ulgi przedmiotowe oraz podmiotowe, z których mogą korzystać różne firmy jak np. przedsiębiorstwa zajmujące się IT Enterprise, Infrastrukturą IT np. statim.com.pl. Pierwsze z nich przysługują każdemu podmiotowi, które są zależne wyłącznie od spełnienia przez niego określonych przesłanek formalnych lub też czynnościowych. Drugie, tj. ulgi podmiotowe, charakteryzują się tym, że nabycie ich lub też przyznanie ich jest uzależnione od cech podmiotowych np. w przypadku prowadzenia badań technologicznych / IT.
Inną klasyfikacją jest podział na ulgi zmniejszające podstawę opodatkowania, ulgi zmniejszające kwotę zapłaty podatku, ulgi zwiększające kwotę zwrotu podatku np. istnieją ulgi dla branży IT.
Doradztwo podatkowe - doręczanie pism
Pisma doręczane są przez organ podatkowy w trojaki sposób. Doręczane mogą być przez pocztę za pokwitowaniem. Doręczać może je pracownik organu podatkowego albo też upoważnione do tego osoby. Pisma doręczane są osobom fizycznym do ich mieszkań lub też do ich miejsc pracy.W przypadku jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, pisma doręcza się w lokalu ich siedziby.
Pisma, które skierowane są do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej doręczane są kuratorowi, który wyznaczony został przez sąd. 
W przypadku pism, które skierowane są do osób korzystających ze szczególnych uprawnień, które wynikają ze szczególnego immunitetu, ze szczególnych uprawnień, doręczane są w sposób który przewidziany został w przepisach szczególnych, w umowach oraz przyjętych zwyczajach międzynarodowych.
Pisma doręczane są również w siedzibie organu podatkowego lub też w miejscu pracy adresata osobie upoważnionej do odbioru korespondencji.
W sytuacji, gdy adresat jest nieobecny w mieszkaniu, pismo doręczane jest za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi lub też dozorcy domu. Warunkiem tego jest jednak zgoda na przekazanie pisma adresatowi. O fakcie doręczenia pisma sąsiadowi lub też dozorcy, pisze się zawiadomienie na drzwiach mieszkania adresata.
W przypadku, gdy nie ma możliwości doręczenia pisma w żaden ze wskazanych sposobów, organ podatkowy może wezwać adresata do odbioru pisma publicznie przez opublikowanie wezwania dwukrotnie w odstępie co najmniej siedmiu dni.
Doradztwo podatkowe - tryb załatwiania spraw
W przypadku spraw, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, należy je załatwić bez zbędnej zwłoki. Sprawy te powinny być niezwłocznie załatwione przy pomocy dowodów, które przedstawione zostały przez stronę. Obwiązuje tu dowody, które rozpatrzone powinny być przez stronę łącznie z wydaniem wszczęcia postępowania. Istnieje pewna zasada, która określa czas, w jakim powinny być załatwione te sprawy. Otóż nie powinien on przekraczać dwóch miesięcy od momentu otrzymania odwołania przez organ podatkowy. Od terminów, które wyżej określiłam, nie wlicza się terminów, które przewidziane są w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonej czynności, okresów zawieszenia, postępowania lub też okresów opóźnień, które są spowodowane z winy strony lub też z przyczyn niezależnych od organu.
W przypadku, gdy sprawa nie zostanie załatwiona we właściwym terminie, wówczas istnieje możliwość złożenia skargi do organu podatkowego wyższego stopnia. Wówczas bowiem organ ten, który uzna skargę za wytłumaczalną, jasną i uzasadnioną, wyznaczy dodatkowy termin, w którym sprawa musi być wyjaśniona. Ponadto należy wyznaczyć osoby, które są winne i dzięki którym doszło do niezałatwienia spraw w terminie. W przypadku potrzeby dochodzi do tego, że organ wyższego stopnia podejmuje środki, które zapobiegają naruszenie terminów załatwienia spraw w przyszłości.
Powyższe zasady są obecnie obowiązującymi. Są one przestrzegane przez doradców podatkowych.
Doradztwo podatkowe - podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób fizycznych to grupa podatków bezpośrednich, czyli takich, której skutki finansowe nie można przerzucać na inny podmiot. Z punktu widzenia prawnego oraz ekonomicznego podatnikiem takiego podatku jest osoba, na którą nałożony został obowiązek podatkowy. Podatki dochodowe łącznie z podatkami pośrednimi stanowią główne źródło dochodów budżetu państwa.
Podatników, którzy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych można podzielić na kilka grup.
Jedną z nich tworzą tacy, którzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Do tej grupy należą pracownicy oraz emeryci i renciści. Do kolejnych grup należą ci, którzy pobierają zasiłki z ubezpieczenia społecznego oraz z organu zatrudnienia. Jeszcze inne grupy tworzone są przez tych, którzy osiągają dochody z kapitałów pieniężnych, praw majątkowych, sprzedaży rzeczy oraz nieruchomości. Osoby, które wykonują samodzielna działalność, podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą również należą do tych grup.
Do drugiej grupy należą osoby, którzy korzystają ze zryczałtowanych form opodatkowania. Tworzą tę grupę duchowni oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Należy podkreślić, iż w ostatnim przypadku istnieje szereg rozporządzeń, które określają sposób opłacania podatku przez osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Pierwszym z nich jest rozporządzenie ministra finansów z dnia 10. sierpnia 1992 roku, które dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osób fizycznych. Drugim jest rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 grudnia 1994 roku.

 

Czy podobało Ci się to wydanie newslettera?
Magazyn wielotematyczny
Stworzone przez Magazyn wielotematyczny

Magazyn wielotematyczny publikuje ciekawe artykuły na wiele tematów. Począwszy od biznesu, po gotowanie, zdrowie, podróże czy wyposażenie domu. Zbieramy wartościowe treści i publikujemy je w tym miejscu. Dołącz do listy naszych subskrybentów aby na bieżąco otrzymywać najnowsze publikacje wprost na Twoją skrzynkę emailową! Obiecujemy wysyłanie tylko wartościowych i interesujących treści!

Aby subskrybować, kliknij tutaj.
Jeśli ktoś przesłał Ci dalej tego maila i spodobał Ci się, możesz zasubskrybować ten newsletter tutaj
Starannie sporządzone przez Magazyn wielotematyczny przy użyciu Revue.