View profile

ความฝันของจีน (Chinese Dream)

Weekly newsletter of สถานการณ์โลก
Weekly newsletter of สถานการณ์โลก
ความฝันของคนจีนคือความฝันของชายหญิงคนธรรมดาที่ต้องการความสุข อยู่ดีกินดี ปลอดภัย ได้รับความยุติธรรม รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละคนมีความใฝ่ฝันของตัวเองและรวมความฝันของทุกคนเข้าไว้ หวังสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน ไม่คิดเป็นเจ้าผู้ครองโลก (hegemony)

ความฝันของจีน (Chinese Dream)
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (Xi Jinping) กล่าวเมื่อ 2014 ว่า ความฝันของจีน (Chinese Dream) คือการฟื้นฟูชาติจีน ประเทศที่ชาวจีนอยู่ดีกินดีมีความสุข Jin Yuanpu อธิบายว่ามีลักษณะดังนี้
Cr. Xinhua
Cr. Xinhua
ประการแรก จิตวิญญาณจีนและแนวทางของจีน
ความฝันของจีนประกอบด้วยแนวคิดหลายด้านที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับการเมืองแบบจีน ปรัชญาวัฒนธรรม เป็นสังคมจีนสมัยใหม่ที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สะท้อนชีวิตจริงของประชาชนในขณะนี้ แนวทางการพัฒนาในอนาคต เป้าหมายที่วางไว้
คนจีนทั้งประเทศจะร่วมมือร่วมใจสร้างชาติเพื่อบรรลุความฝันการฟื้นฟูชาติ มอบชีวิตที่มีความสุขแก่ประชาชนของเราด้วยความพยายามของเราเอง
ประการที่ 2 จิตวิญญาณทางวัฒนธรรม ปรัชญา
ชนชาติจีนมีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกว่า 5,000 ปี วัฒนธรรมจีนยังคงมีชีวิตชีวา ให้ความสำคัญกับคุณธรรม (virtue) เมตตากรุณา (benevolence) มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คิดไตร่ตรองอย่างระมัดระวังและชัดเจนในความคิด สอนให้ซื่อสัตย์ มีศีลธรรมจรรยา สมดุลตามหลักหยินหยาง ทำงานหนัก พัฒนาตนเอง อดทนและสมานฉันท์
ชนชาติจีนมีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกว่า 5,000 ปี วัฒนธรรมจีนยังคงมีชีวิตชีวา ให้ความสำคัญกับคุณธรรม (virtue) เมตตากรุณา (benevolence) มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คิดไตร่ตรองอย่างระมัดระวังและชัดเจนในความคิด สอนให้ซื่อสัตย์ มีศีลธรรมจรรยา สมดุลตามหลักหยินหยาง ทำงานหนัก พัฒนาตนเอง อดทนและสมานฉันท์
การทำงานหนัก พัฒนาตนเอง เป็นวัฒนธรรมที่มีมาแต่เนิ่นนาน 
Cr. Xinhua
Cr. Xinhua
ประการที่ 3 ความฝันของอเมริกัน พวกยุโรปและจีน
ความฝันของจีนนำสู่การสร้างชาติในแนวทางที่ต่างจากความฝันของอเมริกันกับยุโรป ความฝันของจีนคือการฟื้นฟูประเทศจากสภาพที่เคยเป็นกึ่งอาณานิคม ความถดถอยอันเนื่องจากต่างชาติรุกราน เป็นบริบทความใฝ่ฝันที่ต่างจากอเมริกันกับยุโรป
ความฝันของจีนจึงการสร้างชาติขึ้นใหม่ที่เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่คิดเป็นมหาอำนาจผู้เป็นเจ้า ส่งเสริมสันติภาพกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมสหรัฐฯ เติบโตบนการเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆ ส่วนยุโรปทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ภูมิภาคตนเองด้วยลัทธิปกป้องภูมิภาค (regional protectionism) ฟื้นฟูตนจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
ความฝันของจีนนำสู่การสร้างชาติในแนวทางที่ต่างจากความฝันของอเมริกันกับยุโรป ความฝันของจีนคือการฟื้นฟูประเทศจากสภาพที่เคยเป็นกึ่งอาณานิคม ความถดถอยอันเนื่องจากต่างชาติรุกราน เป็นบริบทความใฝ่ฝันที่ต่างจากอเมริกันกับยุโรป
ประการที่ 4 ความฝันที่จะเป็นชาติมหาอำนาจ
จีนมีปัญหาอีกมากมายที่ต้องแก้ไขจัดการ หลายเรื่องยังตามหลังสหรัฐฯ ยุโรป จีนต้องทำงานหนักเพื่อพัฒนาตนเอง เรียนรู้จากต่างชาติ เพื่อพัฒนาประเทศให้ยิ่งใหญ่ ด้วยสันติและสมานฉันท์กับนานาชาติ
Cr. Xinhua
Cr. Xinhua
ประการที่ 5 คนจีนทุกคนมีความสุขตามแบบฉบับของตน
ความฝันของคนจีนคือความฝันของชายหญิงคนธรรมดาที่ต้องการความสุข อยู่ดีกินดี ปลอดภัย ได้รับความยุติธรรม รัฐบาลจีนสนับสนุนให้แต่ละคนมีความใฝ่ฝันของตัวเองและรวมความฝันของทุกคนเข้าไว้ ไม่ต่างจากอเมริกากับยุโรปที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพให้ทุกคนมีความใฝ่ฝันของตน 
รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ต่างคนพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุความฝัน ชาติคือแหล่งรวมความฝันของทุกคนเข้าด้วยกัน
ประการที่ 6 ความฝันทางวัฒนธรรมธรรม
หมายถึงจีนที่มีวัฒนธรรมของตน เป็นชาติอารยะแบบจีน เป็นอีกตัวอย่างแก่นานาชาติ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจกำลังก้าวไปข้างหน้า วัฒนธรรมจีนจะปรากฏโดดเด่นด้วย เป็นวัฒนธรรมเปิดและก้าวหน้า รักสันติ
จีนที่ทันสมัยคือจีนที่ฟื้นฟูอารยธรรมยิ่งใหญ่ในอดีต ไม่เฉพาะระบบเศรษฐกิจสังคมก้าวหน้าเท่านั้น วัฒนธรรมได้รับการปรับปรุงพัฒนาด้วย เป็นชาติที่อุดมด้วยวัฒนธรรมแบบจีน
ประการที่ 7 ความฝันที่รวมคน 2 ฝั่งของช่องแคบไต้หวันและทั่วโลก
จีนต้องการรวมไต้หวันกลับเข้าเป็นหนึ่งด้วยสันติวิธี ยุติความขัดแย้งทั้งปวง ค่อยๆ สะสางข้อพิพาทต่างๆ แม้จีนกับไต้หวันใช้ระบอบการปกครองคนละแบบ หาทางออกที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
Cr. Xinhua
Cr. Xinhua
ประการที่ 8 สร้างชาติจีนที่งดงาม
เป็นชาติที่งดงาม สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ตามคำขวัญ”Beautiful China” สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับธรรมชาติ พัฒนาอย่างยั่งยืน
ในกรอบที่ใหญ่กว่าสิ่งแวดล้อมคืออารยธรรม เป็นสังคมที่งดงามทั้งชีวิตจิตวิญญาณ
ประการที่ 9 ความฝันที่ทั้งโลกสมานฉันท์
จีนหวังสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน ไม่คิดเป็นเจ้าผู้ครองโลก (hegemony)
จีนหวังสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน ไม่คิดเป็นเจ้าผู้ครองโลก (hegemony)
ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 รัฐบาลตะวันตกนำโดยสหรัฐฯ สร้างทฤษฎีจีนเป็นภัยคุกคาม (China threat theory) ชี้ว่าการก้าวขึ้นมาของจีนเป็นภัยคุกคาม ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับจีนเป็นภัยคุกคาม ตั้งแต่เศรษฐกิจ อาหาร การทหาร สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ทำลายภาพลักษณ์จีนต่อเนื่อง
แต่จีนไม่ทำเช่นนั้น ยังคงแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง หวังอยู่ร่วมโดยสมานฉันท์ ยอมรับโลกที่หลากหลาย วัฒนธรรมจีนเปิดกว้าง พัฒนา ดูซับสิ่งดีจากวัฒนธรรมอื่น ประวัติศาสตร์จีนสอนให้ต้องเปิดกว้างอดทนต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง ด้วยการยอมรับและแบ่งปันวัฒนธรรมของกันและกัน ประเทศต่างๆ จะเรียนรู้อยู่ร่วมกันโดยสันติ ไม่ใช่พยายามไปเปลี่ยนประเทศอื่น
Cr. Xinhua
Cr. Xinhua
ความฝันต่างๆ จึงมาบรรจบกันเป็นส่วนหนึ่งของชาติจีน :
ความฝันของจีนประกอบด้วยความฝันทุกประเภท หลากหลายความเห็นและมุมมอง สารพัดแผน และด้วยหลากหลายลัทธิ อีกทั้งยังมีคำถามอีกมากและขัดแย้งกันด้วย ประเทศยังมีปัญหาที่ต้องจัดการอีกมากในทุกด้านทุกมิติ หนทางข้างหน้าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ทั้งหมดเป็นแรงขับเคลื่อนให้ก้าวต่อไปในเส้นทางอีกยาวไกล 
สื่อออนไลน์ทำให้สังคมติดต่อกันมากกัน หลากหลายมากขึ้น พลเมืองจีนกล้าที่จะฝัน พูดความปรารถนาของตนในที่สาธารณะ ความฝันต่างๆ จึงมาบรรจบกันเป็นส่วนหนึ่งของชาติจีน
วิเคราะห์องค์รวม :
รัฐบาลจีนประกาศว่า “ความฝันของจีน” ได้หล่อหลอม “ความฝัน” ของทุกคนในประเทศ เกิดความฝันระดับประเทศที่ทุกคนในชาติจะร่วมจิตร่วมใจมุ่งหน้าสู่ความฝันภาพใหญ่ซึ่งจะบรรลุความฝันส่วนบุคคลด้วย เป็นยุทธศาสตร์แม่บท (Grand Strategy) ที่สำคัญยิ่ง หวังรวมพลังคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง บ่งบอกสมัครสมานกลมเกลียมของสังคมระดับประเทศ ที่จะเผชิญอนาคตร่วมกัน ฝันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน ไม่ว่าจีนหรือประเทศใดๆ หากทำได้เช่นนี้หรือแม้เพียงครึ่งเดียว ประเทศนั้นจะพัฒนาก้าวหน้า คนส่วนใหญ่อยู่เย็นเป็นสุขแน่นอน
รัฐบาลจีนประกาศว่า “ความฝันของจีน” ได้หล่อหลอม “ความฝัน” ของทุกคนในประเทศ เกิดความฝันระดับประเทศที่ทุกคนในชาติจะร่วมจิตร่วมใจมุ่งหน้าสู่ความฝันภาพใหญ่ซึ่งจะบรรลุความฝันส่วนบุคคลด้วย เป็นยุทธศาสตร์แม่บท (Grand Strategy) ที่สำคัญยิ่ง หวังรวมพลังคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง บ่งบอกสมัครสมานกลมเกลียมของสังคมระดับประเทศ ที่จะเผชิญอนาคตร่วมกัน ฝันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน ไม่ว่าจีนหรือประเทศใดๆ หากทำได้เช่นนี้หรือแม้เพียงครึ่งเดียว ประเทศนั้นจะพัฒนาก้าวหน้า คนส่วนใหญ่อยู่เย็นเป็นสุขแน่นอน
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพัฒนาของจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนนานาชาติ และในอนาคตหากประสบความสำเร็จจริงจะกลายเป็นรูปแบบการปกครอง รูปแบบเศรษฐกิจที่หลายประเทศยอมรับ เรียนรู้ปรับเปลี่ยนตามแนวทางจีน
ความฝันของจีนจะกลายเป็นอีกรูปแบบความฝันของหลายคนหลายประเทศ
—————————
Did you enjoy this issue? Yes No
Weekly newsletter of สถานการณ์โลก
Weekly newsletter of สถานการณ์โลก @chanchaiCK

😀เจ้าของคอลัมน์ "สถานการณ์โลก" ไทยโพสต์ นายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต สนใจติดต่อไลน์ @7chanchai (มีเครื่องหมาย @)

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Created with Revue by Twitter.