Bekijk profielpagina

Editie #76: klacht bij de Europese Commissie

Jurisprudentie over stockfoto's
Alle uitspraken in deze nieuwsbrief zijn mijn inziens in strijd met artikel 3, 5, 13 en/of 14 van de Europese Handhavingsrichtlijn betreffende de intellectuele eigendomsrechten (2004/48/EG). Ik had daarover een klacht ingediend bij de Europese Commissie, zie editie #57. Ik kreeg afgelopen vrijdag bericht dat ze voornemens zijn het dossier te sluiten:
“De artikelen 3, 5, 13 en 14 van de IPRED bevatten algemene bepalingen die de lidstaten een aanzienlijke beoordelingsmarge laten met betrekking tot de omzetting en de daadwerkelijke toepassing ervan.”
Rechters oordelen mijn inziens in strijd met het Unierecht en daardoor ook met het Nederlandse recht. Bij mijn eigen rechtszaak notabene, editie #9, wordt zowel het artikel van de EU-richtlijn als het bijbehorende artikel van de Nederlandse wet genoemd waarop de rechter haar (foute) oordeel baseert. Ik zal het nog duidelijker moeten toelichten…

Artikel 3
De procedures en rechtsmiddelen om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen zijn in Nederland momenteel zo oneerlijk, niet billijk, onnodig ingewikkeld of kostbaar dat beschuldigden buitengerechtelijk schikken voor buiten proportionele bedragen. Ook als de foto’s rechtmatig zijn gepubliceerd. Ook als claimende partijen de auteursrechten niet hebben.
De andere aangehaalde artikelen van het Unierecht kennen hun gelijke in de Nederlandse wet:
Artikel 5a [naam op het werk]
Komt overeen met het Nederlandse art. 4.1 Aw.
Artikel 13 lid 1 [redelijkerwijs had moeten weten]
Komt overeen met het Nederlandse art. 29.b.1 Aw.
Artikel 13 lid 1b [schade begroten op misgelopen licentievergoeding]
Komt overeen het Nederlandse art. 6:97 BW in combinatie met art. 27.2 Aw.
Artikel 14 [redelijke en evenredige proces- en andere kosten]
Komt overeen met het Nederlandse art. 1019h Rv.
Aanvulling
Ik was bij de voorbeelden van jurisprudentie waar de rechter in strijd met het Unierecht oordeelt het nummer van de nieuwsbrief vergeten bij het vonnis van Erfgoed Leiden, #17. Dat ga ik alsnog doorgeven met een kleine toelichting:
De rechter, afkomstig van een commercieel advocatenkantoor, oordeelt in strijd met artikel 5a en stelt dat de foto’s niet anoniem openbaar zijn gemaakt (gecorrigeerd in hoger beroep). De rechter oordeelt in strijd met artikel 13 lid 1 dat Erfgoed redelijkerwijs had moeten weten wie de rechthebbende is en daardoor schadeplichtig is (houdt stand in hoger beroep). De rechter wijst in strijd met artikel 13 lid 1b €75,- per foto toe (gecorrigeerd in hoger beroep). De rechter wijst in strijd met artikel 14 €12.511,23 aan proceskosten toe (in hoger beroep draagt ieder de eigen kosten).
Hoe onaantastbaar deze rechter zich waant blijkt uit het feit dat de zaak verdedigd werd door advocaat Dirk Visser, tevens hoogleraar en lid van de Commissie Auteursrecht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Het was een uitspraak met een enorme impact op erfgoedinstellingen. Nog steeds worden grote delen van collecties uit angst voor soortgelijke claims niet getoond.
Editie #57: jurisprudentie in strijd met het EU-recht
Vonnis #17: Erfgoed Leiden (eerste aanleg)
Vond je deze editie leuk? Ja Nee
Martine Bakx
Martine Bakx @artoek

Handhaving van fotorechten wordt overgelaten aan de markt. Met als gevolg dat er een heksenjacht op foto's is ontstaan waaraan steeds meer rechthebbenden en juristen meedoen. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten.

Teken en deel de petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen: https://beoordeelfotoclaims.petities.nl/

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Created with Revue by Twitter.
Nederland