View profile

Omvärldsbevakning - Anton Lif - Issue #17

Revue
 
 

Omvärldsbevakning - Anton Lif

December 20 · Issue #17 · View online

Nyhetsbrevet spänner över psykologiskt försvar, säkerhetspolitik, krisberedskap och kommunikation med tonvikt på kognitiv påverkan.

Min främsta expertis finns inom områdena påverkansoperationer och kommunikation, det efter bland annat åtta år vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar jag som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!


Hej
I ett blogginlägg den 3 mars 2020 skrev jag bland annat följande:
“Att återhämta sig efter infodemin kan vara svårt, om vi ens kommer kunna göra det? Att komma till rätta med de globala utmaningar som finns kopplat till kunskapsresistens och informationspåverkan är en svår uppgift. Det krävs ett långsiktigt och omfattande arbete.”  
Nu snart två år senare så gör jag fortsatt samma bedömning. Även om det kommer en femte, en sjätte våg av Covid-19 osv. så tror jag att vi som samhälle kommer hämta oss från dessa. Men infodemin är mer problematisk, och vad den gör med samhället.
Som oftast lyfts vikten av källkritik och det är viktigt. MEN förmågan till källkritik är inte värt många kronor när exempelvis “Västmedier låter sig köpas av den kinesiska staten” - för hur ska du och jag klara av att hålla koll på detta? Eller hur hantera manipulation av metadata och deepfake text. Eller att våra system som bygger på maskininlärning manipuleras utifrån med “förgiftad data”.
Även om många av oss faller allt längre ner i det digitala kaninhålet (jag famlar såklart också) och att det på många vis ser dystert ut så är jag optimist. Det händer mycket bra på området psykologiskt försvar.
Exempelvis
Innehåll:
 • Säkerhet och tillgänglighet vid val, Slutbetänkande av 2020 års valutredning
 • FOI, Strategic Outlook 9 Future Threats
 • Några andra saker du inte får missa
 • Propagandakalendern lucka 6-17  
Vänligen
Anton Lif

Paranoia 2021 - the Aftermovie
Säkerhet och tillgänglighet vid val, Slutbetänkande av 2020 års valutredning
Nu har äntligen: Säkerhet och tillgänglighet vid val, slutbetänkande av 2020 års valutredning kommit. Slutdatumet var satt till den 15/10, men kom nu förra veckan.
En parlamentarisk kommitté med Lena Hjelm-Wallén (tidigare statsråd och vice statsminister) som ordförande är eniga om förslagen i slutbetänkandet som bland annat innebär följande:
 • Valmyndigheten får ansvar att samordna säkerhetsfrågor i valadministrationen.
 • En rutin för samordning och rapportering av incidenter i samband med val ska införas.
 • Kravet på att tillgänglighet vid val omfattar val- och röstningslokaler, röstningsförfarandet och information till väljarna förtydligas, för att väljare med skilda funktionsnedsättningar ska få så lika förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt.
 • Valmyndigheten ska tillhandahålla en vägledning med samlade regler och rekommendationer om tillgänglighet vid val.
 • Förstoringshjälpmedel och belysningsförstärkning ska erbjudas i val- och röstningslokalerna. Utredningen har tagit fram tre prototyper till hjälpmedel för väljare som är helt blinda eller har en grav synnedsättning att kunna rösta utan att behöva röja sin valhemlighet för någon.
 • Utlandssvenskar som fallit ur röstlängden ska kunna förtidsrösta i Sverige. Det ska också bli enklare för dessa att återupptas i röstlängden.
 • Väljare med elektronisk brevlåda för svenska myndighetsförsändelser ska kunna få sina röstkort digitalt.
Förslagen föreslås kunna tillämpas vid valet till Europaparlamentet 2024.
FOI, Strategic Outlook 9 Future Threats
För er som missade publiceringen av FOI framtidsspaning tidigare i höst så vill jag uppmärksamma denna. Kopplat till mina intresseområden så vill jag specifikt lyfta följande fem kapitel:
3. Democratic security
“Democratic security, as a concept, creates the breadth needed to be able to understand and prevent the security-threatening activities of antagonists, as well as to predict and inhibit security-threatening consequences of the state and the government agencies’ own responses to the challenge”
I många sammanhang talas det om en “whole of society approach” för att bygga motståndskraft mot hybridhot i allmänhet liksom “att möta informationspåverkan” i synnerhet. Utifrån detta så uppskattar jag hur olika aktörer steg för steg nu konkretiserar visioner till strategier, metoder och verktyg. FOI rapport: Strategisk verktygslåda mot hybridhot. Ett ramverk för gemensam problemförståelse är som ni vet en av mina favoriter.
5. The threats of the future – Do we see them coming?
I kapitlet presenteras tre sociotekniska megatrender, eller förändringsparadigm, som är på god väg att förändra själva grunden för vår samtid och vårt sätt att förstå världen:
 • Cyber/fysiskt – saker hänger ihop.
 • Data/individ – data driver samhället.
 • Människan/maskin – datorer blir intelligenta.
6. AI and influence operations in social media
Kapitlet ger en kort och sammanfattande bild när det kommer till falska sociala bevis och manipulation genom autogenerad bild/ljud/text. Utmaningar och befintliga liksom möjliga motåtgärder
9. Space is a warfighting domain
Äntligen, steg för steg publiceras det allt mer på temat rymden. Möjligheter men framförallt beroenden, risker och hot.
11. A threat cascade against global health in the era of disinformation
“ Polarisation between those who are for and those who are against vaccines is increasing and risks creating schisms in society.”
Några andra saker du inte får missa
Xenobots
Xenobots: Building the First-Ever Self-Replicating Living Robots
Julklappstips?
Köp ett par virtuella Sneakers:
Syntetisk framtid
” Many probably thought that the world of the future would become virtual, as in The Matrix. But it tends to be more synthetic, where your personal data is used to influence what you experience for reality.” – Amy Webb
I lucka #6 lyfter jag fram detta citat från Amy Webb och några olika perspektiv på framtiden. Men kanske blir det Matrix på sätt och vis ändå?! Spana in detta från Unreal Engine: The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience - Unreal Engine
The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience
EU Kommissionen i Sverige, Utforma strategiska kapaciteten för EU:s industri bland växande geopolitiska spänningar
Utforma strategiska kapaciteten för EU:s industri bland växande geopolitiska spänningar
Tre rapporter från Frivärld på temat Kina.
Att nyhetsbyrån köper in material är inget konstigt i sig. Det anmärkningsvärda är att CCTV är del av den kinesiska statstelevisionen och styrs direkt av Kommunistpartiet. Syftet med den här tv-satsningen är att förbättra bilden av Kina och sprida Kinas perspektiv till resten av världen. Det är heller inte Reuters som köpt inslagen, de får tvärtom betalt av kinesiska staten för att förmedla dem. DN Ledare: Västmedier låter sig köpas av den kinesiska staten
Propagandakalendern lucka 6-17
Lucka 6 - Syntetisk framtid (del 1)
” Many probably thought that the world of the future would become virtual, as in The Matrix. But it tends to be more synthetic, where your personal data is used to influence what you experience for reality.” – Amy Webb
Framtiden är syntetisk. En framtid som både innebär möjligheter och utmaningar. Vi börjar med annonsering och vad som möjligen väntar:
” These implications get even more complex when we consider paid content: how will the unique characteristics of immersive worlds be used to persuade and drive behaviors?” – Brittan Heller and Avi Bar-Zeev
P3 Dystopia - Reklamsamhället som jag tipsade om igår ger några intressanta perspektiv och är en bra start. För att bygga på så vill jag på nytt uppmärksamma en artikel från det första numret av The Journal of Online Trust and Safety: https://lnkd.in/eJFbnZq7
Jag kan också tipsa om Wired´s serie “Peers Into the Future of Reality” och artiklar som “Welcome to the (Synthetic) Meatspace”, https://lnkd.in/es9z8Jwk
Lucka 7 - Kommunikation för beteenden
”Ett viktigt mål med kommunikationen under kriser är att förändra och upprätthålla människors beteende i förhållande till rådande rekommendationer. Två viktiga faktorer för beteendeförändring i samband med kriser är att man upp- lever sig ha möjlighet att utföra en viss handling och att man förstår/tror att den kommer göra skillnad. Kommunikation kan framför allt påverka människors kunskap, attityder och motivation.”
Stort tack för denna MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) den förtjänar mer uppmärksamhet. Ett bra stöd i det egna arbetet. Vägledning för kriskommunikation med fokus på beteendeförändring
Lucka 8 - Syntetisk framtid (del 2)
“Governments and corporations collect and analyze massive quantities of data to identify individuals’ physical and digital activities, along with psychological and physical characteristics.”
Ytterligare framtidsspaningar - fokus på utmaningar och hot. Två tips:
1) Future Digital Threats to Democracy – Trends and Drivers.
En intressant rapport där författarna identifierat och definierat Nio stycken pådrivande trender i skärningspunkten mellan digitalisering och demokrati. Trender som sannolikt kommer medföra stora utmaningar. Läs den här: https://lnkd.in/gcWugPU  
2) Project 2030. En syntetisk framtid innebär både möjligheter och utmaningar. Trend Micro skapar medvetenhet genom underhållning!
Episode 1: Interruptions
Lucka 9 - The Defenders Dilemma
“While much of the West worries about a physical invasion, gray-zone aggression is taking place every day — and it is hard to detect because it often looks like the normal bustle of daily life.”
Elisabeth Braw - en av våra främsta svenska säkerhetsexperter släppte tidigare i höst sin bok “The Defenders Dilemma”. Läs den!
Lucka 10 - Strategiska narrativ
Strategiska narrativ - förenklat uttryckt handlar det om sammanhållande kommunikativa koncept för genomförande av påverkansoperationer och enskilda aktiviteter. Vilka beteenden, attityder och värderingar syftar berättandet till?
I de flesta konflikter finns det konkurrerande narrativ - en pågående kamp om vilken verklighetsbild som ska gälla. Orsak och bakgrund till en enskild händelse och upplevelse såväl som en längre tids samhällsutveckling kan förklaras helt olika. Att partier och grupperingar, precis som enskilda individer, kan tycka olika är grundläggande i en fungerande demokrati. Problem uppstår när en antagonist utnyttjar befintliga narrativ som språngbräda för påverkanskampanjer (där exempelvis ekonomiska påtryckningar, cyberangrepp och desinformation kan vara delkomponenter). 
För att skydda den egna verksamheten mot omedveten påverkan av strategiska narrativ krävs ett målmedvetet arbete. Det behövs kunskap och metodik för att klara av att identifiera mindre såväl som större händelser och kommunikativa trender över tid. 
Vill du lära dig mer?!
Lucka 11 - Försvarsvilja (del 1)
“En stark försvarsvilja hos befolkningen är en förutsättning för ett robust totalförsvar”.
I Handlingskraft från MSB/FM liksom i flertalet andra rapporter och strategidokument lyfts en stark försvarsvilja fram som en av de mest betydelsefulla faktorerna för ett motståndskraftigt samhälle. Men vad är Försvarsvilja egentligen?
I FOI nyligen publicerade rapport “Försvarsvilja i teori och praktik. Om försvarsviljans betydelse” presenteras följande förslag på definition:
“Att ha försvarsvilja är att i ett försvarsrelaterat syfte vara benägen till att handla eller tycka på vissa sätt”
I vårt grannland Finland återfinns ett likande begrepp Mental kristålighet". Finlands har i Säkerhetsstrategin för samhället, Statsrådets principbeslut definierat mental kristålighet som “individers, sammanslutningars och samhällets samt nationens förmåga att utstå den mentala press som krissituationer orsakar och klara av effekterna av den. God mental kristålighet underlättar återhämtningen efter kriser.”
En tydlig trend är att flera aktörer nu vill gå från ord till handling och i Handlingskraft finns tre delmål i arbetet med att stärka försvarsviljan:
1) Aktörerna har, inom eget ansvarsområde, bidragit med kunskap och utbildning (totalförsvarsupplysning) till relevanta samhällsaktörer och till allmänheten om hur den egna verksamheten bidrar till försvaret av Sverige.
2) Aktörerna har utarbetat en kommunikationsstrategi med tillhörande handlingsplan inom eget ansvarsområde i syfte att stärka försvarsviljan.
3) Aktörerna har påbörjat arbetet med att bygga upp och öva förmågan att genomföra koordinerad kommunikation i samverkan med såväl det civila som det militära försvaret. 
Läs mer:
Lucka 12 - boktips
Demokrati och Säkerhetspolitik - 3 Antologier:
 1. Va!? Är Demokratin hotad? Tankesmedjan Foreshttps://lnkd.in/eSC8B4i7
 2. Gråzon av Frivärldhttps://lnkd.in/eC_yxgPU.
 3. Vägval, Michael Claesson och Zebulon Carlanderhttps://lnkd.in/ewXE4ZFn
Spänningsromaner - 3 möjliga framtidsscenarier?
 1. Kodnamn Aurora, David Bergman, https://lnkd.in/et9TeNAH
 2. Arvet efter oss, Erik Lewin, https://lnkd.in/eyjaviYe
 3. Honungsapan, André Catryhttps://lnkd.in/e7GXVzBQ
Hur världen fungerar - 2 böcker fyllda med klokskap:
 1. Brus : det osynliga felet som stör våra bedömningar - och vad du kan göra åt det, av Daniel Kahneman , Cass R. Sunstein , Olivier Sibony, https://lnkd.in/eW7wByWd
 2. Corona Express : En liten bok om världen efter pandemin Per Schlingmann och Kjell A Nordströmhttps://lnkd.in/eCWsd5Ui
Prepping för alla - 2 böcker från branschkollegor:
 1. Krisberedskap för alla : en handbok för dig som inte är prepper av Miguel Guerrerohttps://lnkd.in/eVCVfFyx
 2. När världen slocknar av Helena Söderblomhttps://lnkd.in/eYUzif3W
Lucka 13 - Maria Ressa
“Without facts, you can’t have truth. Without truth, you can’t have trust. Without trust, we have no shared reality, no democracy, and it becomes impossible to deal with our world’s existential problems: climate, coronavirus, the battle for truth.”
2021 års Fredspris tilldelades Maria Ressa och Dmitrij Muratov för ”deras ansträngningar för att värna yttrandefirheten, som är en förutsättning för demokrati och varaktig fred”.
(TA CHANSEN) Maria Reesas tal från fredagens prisutdelning: 
FULL SPEECH: Maria Ressa at the Nobel Peace Prize awarding ceremony
Lucka 14 - MIK - Sveriges kunskapsbank
Nätverket MIK Sverige: På uppdrag av regeringen koordinerar Statens medieråd / The Swedish Media Council det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. 22 olika myndigheter och organisationer har tillsammans skapat en digital guldgruva: MIK - Sveriges kunskapsbank. Här hittar du den: https://lnkd.in/eGsaW3v
“Medie- och informationskunnighet, MIK har ofta kommit att likställas med begreppen källkritik och källtillit, men begreppet är betydligt vidare än så. Det är ett område i utveckling, eftersom teknik och medieanvändning ständigt förändras. MIK handlar bland annat om att: förstå mediernas roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information och själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.”
Lucka 15 - THE TRUTH ABOUT VIRAL UNTRUTHS
Tidigare i höst genomförde F-Secure Corporation en livesändning på temat desinformation, vilseledande identiteter och astroturfing. Laura Kankaala visar hur enkelt det är är att skapa vilseledande identiteter. Andy Patel redogör för algoritmernas betydelse och hur det går att manipulera dem utifrån. Avslutningsvis pratar Mikko Hypponen om “humans as social animals” och utmaningar med vårt uppkopplade samhälle. 54min - jag kan rekommendera alla. Från den nyfikne till experteten.
Se sändningen här: https://lnkd.in/eN6uBgW9
Lucka 16 - Ytterligheter blir Mainstream
“Of course you can say what you don’t like. But when violence comes into play, it’s over. A line has been crossed which we will not tolerate,”
Reuters: German police foil ‘anti-vaxxer murder plot’ against state premier, https://lnkd.in/enqpcrju
Många av de mest obskyra åsikterna eller beteendena har under det senaste året gått från ytterlighet till mainstream. Det finns också en radikaliseringsprocess där människor kan börja i ena änden och sluta i den andra. Individer med legitima åsikter (i vårt demokratiska samtal) kan manipuleras steg för steg. För att att i slutändan begå en kriminell handling.
Det finns mycket intressant på på området. Och jag vill rekommendera följande:
Lucka 17 - Så enkelt kan du manipulera “säkra system”.
Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Visual Classification, 1707.08945.pdf
Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Visual Classification, 1707.08945.pdf
Disinformation är så mycket mer än “falska nyheter”. Det finns många intressanta och utmanande exempel på hur du kan manipulera sofistikerade system utifrån. Exempelvis möjligheten att hacka en självkörande bil utan att komma åt varken hårdvara eller mjukvara. Utan att med små medel manipulera omgivningen och de mönster, exempelvis de vägskyltar som bilens sensorer söker av. Läs mer om detta och ett par andra intressanta rapporter nedan.
Manipulering av e-handelssidor, videoflöden och rekommendationer.
“Recommendation algorithms and other similar systems can be easily manipulated by performing actions that pollute the input to the next model update. For instance, if you want to attack an online shopping site to recommend product B to a shopper who viewed or purchased product A, all you have to do is view A and then B multiple times (or add both A and B to a wish list or shopping basket)”
F-Secure Consulting, How AI is already being poisoned against you, https://lnkd.in/eq7yWQyQT
Tejp på vägskyltar sabbar för självkörande bilar
“Using the real-world case of road sign classification, we show that adversarial examples generated using RP2 achieve high targeted misclassification rates against standard-architecture road sign classifiers in the physical world under various environmental conditions, including viewpoints”
Risker med maskininlärning - exempelvis “förgiftad data”
“If an attacker can intentionally manipulate the data being used by an ML system in a coordinated fashion, the entire system can be compromised. Data poisoning attacks require special attention.”
BIML, An Architectural Risk Analysis of Machine Learning Systems, https://lnkd.in/eGUk9Fxd (Du behöver bli medlem för att ladda ner rapporten - men du kan söka medlemskap som “Elvis”)
Did you enjoy this issue?
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue