New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Log in

New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Privacybeleid van de website

Laatst bijgewerkt: 26 januari 2021

Twitter, Inc. en Twitter International Company ("wij" of "onze") leveren de diensten van Revue aan onze websitebezoekers ("u"). Onze online diensten betreffen het aanbieden van een tool waarmee schrijvers en uitgevers ("Uitgevers") nieuwsbrieven kunnen maken en versturen en waarmee gebruikers ("Lezers") via onze website in contact kunnen komen met de nieuwsbrieven van een Uitgever, onder meer door zich aan te melden voor dergelijke nieuwsbrieven en deze te ontvangen, alsmede andere diensten via onze website(s) en application programming interfaces (API's) ("Websites") ("Dienst").

In dit Privacybeleid maken wij openbaar welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel en welke regels van toepassing zijn op persoonsgegevens die door of onder onze controle worden verzameld. Wij raden u aan ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

U kunt het Privacybeleid met betrekking tot het Revue-platform hier vinden.

Soorten verzamelde gegevens

Wanneer u onze Websites gebruikt, mogen wij de volgende Informatie over u verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactgegevens: e-mail, werkgever; en
 • Andere gegevens: IP-adres, social media accounts, feedback en andere communicatie

Doeleinden van de verwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het inloggen en verifiëren/authenticeren van gebruikers van de Websites;
 • Communicatie tussen ons en Websitebezoekers;
 • U manieren te bieden voor interactie tussen onze andere diensten, zoals Twitter;
 • Toezicht houden op, beveiligen en controleren van de Websites, inclusief het gebruik van gegevens van onze andere diensten, zoals Twitter; en
 • Analyseren van statistieken en optimaliseren van de Websites en onze andere diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgrondslagen: gerechtvaardigde zakelijke belangen, uitvoering van een contract tussen u en Revue, wettelijke verplichting, of toestemming. Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, kan deze te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensopslag

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Uw rechten en contact met ons opnemen

U heeft het recht om toegang te vragen tot de informatie die wij over u hebben. U kunt dit doen door rechtstreeks contact met ons op te nemen via RevuePrivacy@twitter.com of via het desbetreffende adres hieronder. Wij zullen ervoor zorgen dat u een kopie krijgt van de gegevens die wij over u verwerken in een machine-leesbaar format. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren om aan uw verzoek te voldoen.

Indien u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist is, kunt u contact met ons opnemen, zodat wij de informatie kunnen bijwerken om ervoor te zorgen dat deze juist is. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen, zoals direct marketing. Indien u op enig moment wenst dat wij informatie over u verwijderen, kunt u dat aan ons meedelen.

Indien u in de Verenigde Staten of in een ander land buiten de Europese Unie, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk woont, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens Twitter, Inc. met als adres:

 • Twitter, Inc.
 • T.a.v.: Privacy Policy Inquiry
 • 1355 Market Street, Suite 900
 • San Francisco, CA 94103

Indien u in de Europese Unie, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk woont, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens Twitter International Company, met als adres:

 • Twitter International Company
 • T.a.v.: Data Protection Officer
 • One Cumberland Place
 • Fenian Street Dublin 2
 • D02 AX07 IERLAND

U kunt hier vertrouwelijk contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Twitter. Als u een probleem wilt melden over ons gebruik van uw informatie (en onverminderd eventuele andere rechten die u hebt), hebt u het recht dit te doen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit of de leidende toezichthoudende autoriteit van Twitter International Company, de Ierse Commissie voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden.

Verstrekking aan derden

Wij schakelen dienstverleners in om functies uit te voeren en diensten voor ons te verlenen in de Verenigde Staten, Ierland en andere landen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een verscheidenheid aan diensten van derden om te helpen bij de exploitatie van onze Dienst, zoals het hosten van onze verschillende blogs en wiki's en om ons te helpen inzicht te krijgen in het gebruik van onze Dienst, zoals Google Analytics. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dergelijke dienstverleners onder verplichtingen die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en andere passende geheimhoudings- en beveiligingsmaatregelen, op voorwaarde dat de derde partijen uw persoonsgegevens uitsluitend namens ons en volgens onze instructies gebruiken. Wij delen uw betalingsgegevens met betalingsdienstaanbieders om betalingen te verwerken; fraude of andere verboden activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken; geschillenbeslechting zoals terugboekingen of terugbetalingen te vergemakkelijken; en voor andere doeleinden in verband met de aanvaarding van krediet- en debetkaarten.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid of controles die wij u anderszins kunnen aanbieden, kunnen wij uw persoonsgegevens of andere veiligheidsgegevens bewaren, gebruiken, delen of openbaar maken indien wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, voorschrift, juridisch proces of overheidsverzoek; om de veiligheid van een persoon te beschermen; om de veiligheid of integriteit van ons platform te beschermen, met inbegrip van het helpen voorkomen van spam, misbruik of kwaadwillende actoren op onze Dienst; om fraude, beveiliging of technische problemen aan te pakken; of om onze rechten of eigendom of de rechten of eigendom van degenen die onze Dienst gebruiken, te beschermen. Niets in dit Privacybeleid is echter bedoeld ter beperking van eventuele juridische verweermiddelen of bezwaren die u kunt hebben tegen het verzoek van een derde partij, waaronder een overheid, om uw persoonsgegevens openbaar te maken.

In het geval dat wij betrokken zijn bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden verkocht of overgedragen als onderdeel van die transactie. Dit Privacybeleid zal van toepassing zijn op uw persoonsgegevens zoals overgedragen aan de nieuwe entiteit. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan onze gelieerde ondernemingen om onze Dienst en de diensten van onze gelieerde ondernemingen te beheren, inclusief het leveren van advertenties.

Internationale gegevensdoorgifte

Om u onze Websites te kunnen aanbieden, opereren wij wereldwijd, en het kan zijn dat wij uw gegevens naar andere landen moeten overdragen. Wanneer de wetten van uw land dit toestaan, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens over te dragen, op te slaan en te gebruiken in de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waar wij actief zijn. In sommige landen waarnaar wij persoonsgegevens doorsturen, kunnen de privacy- en gegevensbeschermingswetten en de regels met betrekking tot wanneer overheidsinstanties toegang hebben tot gegevens, verschillen van die van uw land. Meer informatie over onze wereldwijde activiteiten en gegevensoverdracht vindt u hier.

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie, de EVA-landen, Brazilië of het Verenigd Koninkrijk, zorgen wij voor een passend beschermingsniveau voor de rechten van de betrokkenen op basis van de adequaatheid van de gegevensbeschermingswetgeving van het ontvangende land en/of de contractuele verplichtingen van de ontvanger van de gegevens (wanneer wij ons beroepen op de modelcontractbepalingen van de EU, kunnen deze bij navraag worden opgevraagd, zoals hieronder beschreven).

Twitter, Inc. voldoet aan de EU-VS en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield beginselen (de "Beginselen") met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren van persoonsgegevens uit de Europese Unie, EVA-landen en het Verenigd Koninkrijk, zoals beschreven in onze EU-VS Privacy Shield certificering en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield certificering. Wij vertrouwen echter niet op ons EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield als onze rechtmatige grondslag voor de overdracht van persoonsgegevens uit de Europese Unie, de EVA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Als u een klacht hebt in verband met het Privacy Shield, kunt u hier contact met ons opnemen. Als onderdeel van onze deelname aan Privacy Shield zullen wij, als u een geschil met ons hebt over onze naleving van de Beginselen, proberen dit op te lossen via onze interne klachtenafhandelingsprocedure, of als alternatief via de onafhankelijke geschillenbeslechtingsinstantie JAMS, en onder bepaalde voorwaarden, via de Privacy Shield-arbitrageprocedure.

Deelnemers aan Privacy Shield zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission en andere bevoegde wettelijke instanties. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor de overdracht van persoonsgegevens uit de EU, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk aan derden buiten de EU, de EVA-landen en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over het EU-VS Privacy Shield en het Zwitsers-VS Privacy Shield vindt u hier.

Cookies en analytics

💡 Activiteiten op profielpagina's worden niet bijgehouden indien het account heeft gekozen voor onze 'privacy-optie'.

Op onze Websites maken wij gebruik van functionele cookies. Deze cookies worden opgeslagen voor de duur van de (browser)sessie. Daarnaast wordt, wanneer u gebruik maakt van onze Dienst, uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dit is nodig om de Dienst goed te kunnen beheren en beveiligen. U kunt de cookies altijd weigeren.

De door u verstrekte gebruikersgegevens kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, onder meer via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om onze Websites te optimaliseren. Waar mogelijk maken wij deze gegevens gepseudonimiseerd.

Websites van derden

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via links vanaf onze Websites worden bezocht. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om het Privacybeleid van deze websites te lezen voordat u er gebruik van maakt.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen aan onze Websites of de toepasselijke wetgeving en wij zullen dergelijke wijzigingen vooraf melden zoals de wet vereist. De meest recente versie van het beleid zal onze verwerking van uw persoonsgegevens beheersen en zal beschikbaar zijn op onze Websites. Indien wij een wijziging in dit beleid aanbrengen die, naar ons eigen goeddunken, van wezenlijk belang is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op deze website of door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. Door onze Websites te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het herziene Privacybeleid.