New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Log in

New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Polityka prywatności (platforma)

Data ostatniej aktualizacji: 26 stycznia 2021 r.

Twitter, Inc. i Twitter International Company („my” i „nasz”) świadczą usługi Revue na rzecz użytkowników naszej platformy i subskrybentów („Państwo”). Nasze usługi online obejmują udostępnienie narzędzia, które pozwala autorom i wydawcom („Wydawcy”) na tworzenie i wysyłanie newsletterów, a użytkownikom („Czytelnicy”) na zapisywanie się na takie newslettery i ich otrzymywanie, a także inne usługi świadczone za pośrednictwem naszej witryny internetowej (witryn internetowych) i interfejsów programowania aplikacji (API) („Witryny”) („Usługa”).

W niniejszej Polityce prywatności opisujemy, jakie dane osobowe zbieramy i wykorzystujemy oraz w jakim celu i ma ona zastosowanie do danych osobowych zbieranych przez nas lub znajdujących się pod naszą kontrolą. Zalecamy dokładne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Rodzaje zbieranych danych

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy zbierać następujące dane osobowe na Państwa temat:

 • Dane umożliwiające identyfikację osoby: imię, nazwisko;
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres;
 • Inne podane dane: adres IP, konta w mediach społecznościowych, informacje zwrotne i pozostała komunikacja.

Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • Logowanie i weryfikacja/uwierzytelnianie użytkowników Usługi;
 • Wysyłanie i dostarczanie wiadomości, newsletterów i innej komunikacji na pośrednictwem Usługi;
 • Komunikacja pomiędzy nami, użytkownikami platformy a ich odbiorcami;
 • Zapewnienie Państwu możliwości interakcji w ramach innych naszych usług, takich jak Twitter;
 • Monitorowanie, zabezpieczanie i audyt Usługi, w tym wykorzystywanie danych pochodzących z innych usług świadczonych przez nas, takich jak Twitter;
 • Analizowanie statystyk i optymalizowanie Usługi oraz innych naszych usług.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych: uzasadnione interesy przedsiębiorstwa, wykonanie umowy zawartej pomiędzy Państwem a nami, obowiązek prawny lub zgoda. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może ona zostać wycofana w dowolnym momencie.

Subskrypcja Usługi

Newslettery powstające przy użyciu naszej Usługi można subskrybować bezpośrednio lub pośrednio. Czytelnicy mogą subskrybować je bezpośrednio za pomocą formularzy zapisu lub wtyczek. Pośrednia subskrypcja jest możliwa za pomocą list osób trzecich (takich jak Mailchimp, Zapier) lub ręcznego importu. Subskrypcja pośrednia jest dozwolona wyłącznie za zgodą Czytelnika. Polegamy na oświadczeniach Wydawców, którzy gwarantują, że uzyskali ważną zgodę na przekazanie danych osobowych Czytelnika i wysyłanie wiadomości e-mail, w tym w celach marketingowych za pośrednictwem naszej Usługi. Stosujemy również środki zapobiegające nieuprawnionemu marketingowi bezpośredniemu. Newslettery wysyłane za pośrednictwem naszej platformy zawsze zawierają możliwość rezygnacji. Jednakże, zapewnienie ważności zgody Czytelnika jest obowiązkiem każdego Wydawcy, ponieważ, gdy otrzymujemy Państwa e-mail oraz imię i nazwisko od Wydawcy, a nie bezpośrednio od Państwa do nas - w tym przypadku, jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane / dostawcą usług, a Wydawca jest administratorem danych dla tych informacji.

Przechowywanie danych

Co do zasady, będziemy przechowywać Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności.

Prawa przysługujące Państwu i kontakt z nami

Mają Państwo prawo zażądać dostępu do informacji, które posiadamy na Państwa temat. Można to zrobić, kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem RevuePrivacy@twitter.com lub pod odpowiednim adresem podanym poniżej. Dopilnujemy, aby otrzymali Państwo kopię Państwa danych, które przetwarzamy, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Aby zrealizować Państwa żądanie, konieczne może być zweryfikowanie Państwa tożsamości.

Jeśli uważają Państwo, że informacje, które posiadamy na Państwa temat są nieprawidłowe, mogą Państwo skontaktować się z nami, abyśmy mogli zaktualizować te informacje w celu zapewnienia ich poprawności. Mają Państwo również prawo do sprzeciwienia się niektórym operacjom przetwarzania danych, takim jak marketing bezpośredni. Jeśli w dowolnym momencie będą Państwo chcieli, abyśmy usunęli informacje na Państwa temat, mogą Państwo nam to zgłosić.

Jeżeli mieszkają Państwo w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju poza Unią Europejską, w państwach EFTA lub w Wielkiej Brytanii, w zakresie w jakim występujemy w charakterze administratora danych dla Państwa danych, administratorem danych odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe jest Twitter, Inc. z siedzibą pod adresem:

 • Twitter, Inc.
 • Do: Zapytania w sprawie Polityki prywatności
 • 1355 Market Street, Suite 900
 • San Francisco, CA 94103

Jeżeli mieszkają Państwo na terenie Unii Europejskiej, państw EFTA lub Wielkiej Brytanii, w zakresie w jakim występujemy w charakterze administratora danych dla Państwa danych, administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe jest Twitter International Company z siedzibą pod adresem:

 • Twitter International Company
 • Do: Inspektor Ochrony Danych
 • One Cumberland Place
 • Fenian Street Dublin 2
 • D02 AX07 IRLANDIA

Mogą Państwo w sposób poufny skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Twittera tutaj. Jeśli chcą Państwo zgłosić zastrzeżenia dotyczące korzystania przez nas z informacji na Państwa temat (bez uszczerbku dla innych praw, które mogą Państwu przysługiwać), mają Państwo prawo zwrócić się do lokalnego organu nadzorczego lub do głównego organu nadzorczego właściwego dla Twitter International Company - irlandzkiej Komisji Ochrony Danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Do wykonywania funkcji i świadczenia usług na naszą rzecz w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i innych krajach angażujemy usługodawców. Na przykład, korzystamy z różnych usług stron trzecich, które pomagają nam w obsługiwaniu naszej Usługi, takich jak hosting naszych różnych blogów i stron wiki oraz pomagają nam zrozumieć sposób korzystania z naszej Usługi, takich jak Google Analytics. Możemy udostępniać Państwa prywatne dane osobowe takim usługodawcom z zastrzeżeniem obowiązków zgodnych z niniejszą Polityką prywatności oraz wszelkich innych odpowiednich środków zapewniających poufność i bezpieczeństwo, a także pod warunkiem, że osoby trzecie będą korzystać z Państwa prywatnych danych osobowych wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Udostępniamy informacje o Państwa płatnościach dostawcom usług płatniczych w celu przetwarzania płatności; zapobiegania oszustwom lub innym niedozwolonym działaniom, wykrywania ich i wyjaśniania; ułatwiania rozstrzygania sporów, takich jak dotyczące obciążenia zwrotnego lub zwrotu pieniędzy; oraz w innych celach związanych z akceptacją kart kredytowych i debetowych.

Niezależnie od wszelkich przeciwnych postanowień niniejszej Polityki prywatności lub środków kontroli, które możemy w inny sposób Państwu zaoferować, możemy zachować, wykorzystywać, udostępniać lub ujawniać Państwa dane osobowe lub inne dane dotyczące bezpieczeństwa, jeśli uznamy, że jest to uzasadnione koniecznością zachowania zgodności z prawem, przepisami, procedurą prawną lub wezwaniem władz; w celu ochrony bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby; w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej platformy, w tym pomocy w zapobieganiu spamowi, nadużyciom lub złośliwym podmiotom w naszej Usłudze; w celu rozwiązania problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi; lub w celu ochrony naszych praw lub naszej własności albo praw lub własności osób korzystających z naszej Usługi. Jednakże żadne z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie ma na celu ograniczenia jakichkolwiek środków obrony prawnej lub sprzeciwu, które mogą przysługiwać Państwu wobec żądania strony trzeciej, w tym władz, dotyczącego ujawnienia Państwa danych osobowych.

W przypadku upadłości, fuzji, przejęcia, reorganizacji lub sprzedaży aktywów z naszym udziałem, Państwa dane osobowe mogą zostać sprzedane lub przekazane w ramach takiej transakcji. Niniejsza Polityka prywatności będzie miała zastosowanie do Państwa danych osobowych przeniesionych do nowego podmiotu. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym w celu ułatwienia obsługi naszej Usługi i usług świadczonych przez podmioty stowarzyszone, w tym dostarczania reklam.

Udostępniamy lub ujawniamy reklamodawcom i innym partnerom dane nieosobowe, takie jak informacje zbiorcze, na przykład łączną liczbę osób korzystających z newslettera lub, w odniesieniu do reklamodawców, raporty dla reklamodawców dotyczące liczby osób, które zobaczyły lub kliknęły na ich reklamy, liczby osób, które kliknęły w konkretny link.

Międzynarodowy transfer danych

Aby udostępnić Państwu naszą Usługę, działamy globalnie i może zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych do innych krajów. Jeśli prawo Państwa kraju na to pozwala, upoważniają nas Państwo do przekazywania, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i w każdym innym kraju, w którym prowadzimy działalność. W niektórych krajach, do których przekazujemy dane osobowe, przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych oraz zasady dotyczące dostępu organów rządowych do danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa kraju. Więcej informacji o naszych globalnych działaniach i przesyłaniu danych można znaleźć tutaj.

Gdy przekazujemy dane osobowe poza Unię Europejską, państwa EFTA, Brazylię lub Wielką Brytanię, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony praw osób, których dane dotyczą, w oparciu o adekwatność przepisów o ochronie danych kraju otrzymującego dane i/lub zobowiązania umowne nałożone na odbiorcę danych (gdy działamy w oparciu o standardowe klauzule umowne UE, można o nie wystąpić w sposób opisany poniżej).

Twitter, Inc. przestrzega zasad Tarcz Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA („Zasady”) w zakresie zbierania, wykorzystywania, udostępniania i zachowywania danych osobowych pochodzących z Unii Europejskiej, państw EFTA i Wielkiej Brytanii, jak opisano w naszym certyfikacie Tarczy Prywatności UE-USA i certyfikacie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA . Nie powołujemy się jednak na Tarczę Prywatności UE-USA i Tarczę Prywatności Szwajcaria-USA jako na naszą podstawę prawną do przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej, państw EFTA i Wielkiej Brytanii.

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę związaną z Tarczą Prywatności, prosimy o kontakt z podmiotami stowarzyszonymi. W ramach naszego uczestnictwa w Tarczy Prywatności, jeśli są Państwo z nami w sporze dotyczącym naszego przestrzegania Zasad, będziemy dążyć do rozstrzygnięcia takiego sporu w ramach naszej wewnętrznej procedury rozpatrywania skarg, alternatywnie w ramach niezależnego organu rozstrzygania sporów JAMS, a pod pewnymi warunkami w ramach procedury arbitrażowej w ramach Tarczy Prywatności.

Uczestnicy Tarczy Prywatności podlegają uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu USA i innych uprawnionych organów ustawowych. W pewnych okolicznościach uczestnicy mogą ponosić odpowiedzialność za przekazywanie danych osobowych z UE, państw EFTA lub Wielkiej Brytanii do stron trzecich spoza UE, państw EFTA i Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności UE-USA i Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA można znaleźć tutaj.

Pliki cookie i analityka

Aby nasza platforma mogła działać, musimy korzystać z funkcjonalnych plików cookie. Pliki te są zapisywane na czas trwania sesji (przeglądarki). Ponadto, podczas korzystania z naszej usługi, Państwa adres IP jest automatycznie zapisywany w plikach dziennika naszego serwera internetowego. Jest to konieczne, aby umożliwić nam prawidłowe zarządzanie Usługą i jej zabezpieczenie. Oprócz plików cookie, przeprowadzamy analizę e-maili i śledzimy, czy e-maile naszych użytkowników są dla Państwa interesujące. W ten sposób możemy dostarczać naszym użytkownikom odpowiednich informacji.

Nasza Usługa a dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do dzieci i osoby poniżej 13 roku życia nie mogą z niej korzystać. Osoby te muszą być również wystarczająco dorosłe, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w swoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić rodzicowi lub opiekunowi na dokonanie tej czynności w ich imieniu).

Witryny i treści stron trzecich

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych osób trzecich, które są odwiedzane z naszej Usługi za pośrednictwem linków, w tym do treści lub witryn osób trzecich, które Wydawcy uwzględniają w swoich newsletterach. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie będą obsługiwać Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny i niezawodny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami tych osób trzecich w sprawie prywatności przed skorzystaniem z nich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu dokonywać zmian w niniejszej Polityce prywatności, na przykład w przypadku zmian w naszej Usłudze lub w obowiązujących przepisach prawa, po wcześniejszym powiadomieniu o takich zmianach, zgodnie z wymogami prawa. Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych będzie regulować najbardziej aktualna wersja polityki, która będzie dostępna w naszej witrynie. Jeśli dokonamy w niniejszej polityce zmiany, która według naszego wyłącznego uznania jest istotna, powiadomimy Państwa o tym w niniejszej witrynie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail powiązany z Państwa kontem. Poprzez kontynuowanie dostępu lub korzystania z Usługi po wejściu w życie tych zmian, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie zmienionej Polityki prywatności.