New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Log in

New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Privacybeleid (platform)

Laatst bijgewerkt: 26 januari 2021

Twitter, Inc. en Twitter International Company ("wij" en "onze"), leveren de diensten van Revue aan de gebruikers van ons platform en abonnees ("u"). Onze online diensten betreffen het aanbieden van een tool waarmee schrijvers en uitgevers ("Uitgevers") nieuwsbrieven kunnen maken en versturen en waarmee gebruikers ("Lezers") zich kunnen aanmelden voor het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven, evenals andere diensten via onze website(s) en application programming interfaces (API's) ("Websites") ("Dienst").

In dit Privacybeleid maken wij openbaar welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel en welke regels van toepassing zijn op persoonsgegevens die door ons of onder onze controle worden verzameld. Wij raden u aan ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Soorten verzamelde gegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, mogen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactgegevens: e-mail, telefoonnummer, adres;
 • Afbeeldingen/video's waaruit uw identiteit kan worden afgeleid;
 • Andere verstrekte gegevens: IP-adres, betalingsgegevens, social media accounts, feedback en andere communicatie.

Doeleinden van de verwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmelden en verifiëren/authenticeren van gebruikers van de Dienst;
 • Het verzenden en afleveren van berichten, nieuwsbrieven en andere communicatie via de Dienst;
 • Communicatie tussen ons, platformgebruikers, en hun publiek;
 • U manieren bieden voor interactie tussen onze andere diensten, zoals Twitter;
 • Toezicht houden op, beveiligen en controleren van de Dienst, inclusief het gebruik van gegevens van onze andere diensten, zoals Twitter;
 • Analyseren van statistieken en optimaliseren van de Dienst en onze andere diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende wettelijke grondslagen: legitieme zakelijke belangen, uitvoering van een contract tussen u en ons, wettelijke verplichting, of toestemming. Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, kan deze te allen tijde worden ingetrokken.

Abonnement op de Dienst

Op nieuwsbrieven die met behulp van onze Dienst worden aangemaakt, kan direct of indirect worden ingeschreven. Lezers kunnen zich direct inschrijven via inschrijfformulieren of plugins. Indirecte inschrijving is mogelijk via lijsten van derden (zoals Mailchimp, Zapier) of handmatige import. Indirecte inschrijving is alleen toegestaan met toestemming van de Lezer. Wij vertrouwen op de verklaringen en garanties van de Uitgevers dat zij geldige toestemming hebben verkregen voor het verstrekken van persoonlijke informatie van de Lezer en het verzenden van e-mailcommunicatie, inclusief voor marketingdoeleinden via onze Dienst. Wij hebben ook maatregelen genomen om ongeoorloofde direct marketing te voorkomen. Nieuwsbrieven die via ons platform worden verstuurd, bevatten altijd een mogelijkheid tot opt-out. Het waarborgen van de geldigheid van de toestemming van de Lezer is echter de verantwoordelijkheid van elke Uitgever, omdat wanneer wij uw e-mail en naam van de Uitgever ontvangen en niet rechtstreeks van u - wij in dat geval zijn een gegevensverwerker/dienstverlener zijn en de Uitgever de verwerkingsverantwoordelijke is voor die informatie.

Gegevensopslag

In principe bewaren wij uw gegevens slechts zolang als nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken.

Uw rechten en contact met ons opnemen

U heeft het recht om toegang te vragen tot de informatie die wij over u hebben. U kunt dit doen door rechtstreeks contact met ons op te nemen via RevuePrivacy@twitter.com of via het hieronder vermelde adres. Wij zullen ervoor zorgen dat u een kopie krijgt van uw gegevens die wij verwerken in een machine-leesbaar format. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren om aan uw verzoek te voldoen.

Indien u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist is, kunt u contact met ons opnemen, zodat wij de informatie kunnen bijwerken om ervoor te zorgen dat deze juist is. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen, zoals direct marketing. Indien u op enig moment wenst dat wij informatie over u verwijderen, kunt u dat aan ons meedelen.

Als u in de Verenigde Staten woont of in een ander land buiten de Europese Unie, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk en voor zover wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens Twitter, Inc. met het adres:

 • Twitter Inc.
 • T.a.v.: Privacy Policy Inquiry
 • 1355 Market Street, Suite 900
 • San Francisco, CA 94103

Indien u in de Europese Unie, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk woont, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, Twitter International Company, met als adres:

 • Twitter International Company
 • T.a.v.: Data Protection Officer
 • One Cumberland Place
 • Fenian Street Dublin 2
 • D02 AX07 IERLAND

U kunt hier vertrouwelijk contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Twitter. Als u een probleem wilt melden over ons gebruik van uw informatie (en onverminderd eventuele andere rechten die u hebt), hebt u het recht dit te doen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit of de leidende toezichthoudende autoriteit van Twitter International Company, de Ierse Commissie voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden.

Verstrekking aan derden

Wij schakelen dienstverleners in om functies uit te voeren en diensten voor ons te verlenen in de Verenigde Staten, Ierland en andere landen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een verscheidenheid aan diensten van derden om te helpen bij de exploitatie van onze Dienst, zoals het hosten van onze verschillende blogs en wiki's en om ons te helpen inzicht te krijgen in het gebruik van onze Dienst, zoals Google Analytics. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dergelijke dienstverleners onder verplichtingen die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en andere passende geheimhoudings- en beveiligingsmaatregelen, op voorwaarde dat de derde partijen uw persoonsgegevens uitsluitend namens ons en volgens onze instructies gebruiken. Wij delen uw betalingsgegevens met betalingsdienstaanbieders om betalingen te verwerken; fraude of andere verboden activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken; geschillenbeslechting zoals terugboekingen of terugbetalingen te vergemakkelijken; en voor andere doeleinden in verband met de aanvaarding van krediet- en debetkaarten.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid of controles die wij u anderszins kunnen aanbieden, kunnen wij uw persoonsgegevens of andere veiligheidsgegevens bewaren, gebruiken, delen of openbaar maken indien wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, voorschrift, juridisch proces of overheidsverzoek; om de veiligheid van een persoon te beschermen; om de veiligheid of integriteit van ons platform te beschermen, met inbegrip van het helpen voorkomen van spam, misbruik of kwaadwillende actoren op onze Dienst; om fraude, beveiliging of technische problemen aan te pakken; of om onze rechten of eigendom of de rechten of eigendom van degenen die onze Dienst gebruiken, te beschermen. Niets in dit Privacybeleid is echter bedoeld ter beperking van eventuele juridische verweermiddelen of bezwaren die u kunt hebben tegen het verzoek van een derde partij, waaronder een overheid, om uw persoonsgegevens openbaar te maken.

In het geval dat wij betrokken zijn bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden verkocht of overgedragen als onderdeel van die transactie. Dit Privacybeleid zal van toepassing zijn op uw persoonsgegevens zoals overgedragen aan de nieuwe entiteit. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaarmaken aan onze gelieerde ondernemingen om te helpen bij de exploitatie van onze Dienst en de diensten van onze gelieerde ondernemingen, waaronder het leveren van advertenties

Wij delen of maken niet-persoonsgegevens bekend aan adverteerders en andere partners, zoals geaggregeerde informatie waaronder het totaal aantal keren dat mensen betrokken waren bij een nieuwsbrief, of, met betrekking tot adverteerders, rapporten aan adverteerders over hoeveel mensen hun advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt, het aantal mensen dat op een bepaalde link heeft geklikt.

Internationale gegevensdoorgifte

Om u onze Dienst te kunnen bieden, opereren wij wereldwijd, en het kan zijn dat wij uw gegevens naar andere landen moeten overdragen. Voor zover de wetten van uw land dit toestaan, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens over te dragen, op te slaan en te gebruiken in de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waar wij actief zijn. In sommige landen waarnaar wij persoonsgegevens doorsturen, kunnen de privacy- en gegevensbeschermingswetten en de regels met betrekking tot wanneer overheidsinstanties toegang hebben tot gegevens, verschillen van die van uw land. Meer informatie over onze wereldwijde activiteiten en gegevensoverdracht vindt u hier.

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie, de EVA-landen, Brazilië of het Verenigd Koninkrijk, zorgen wij voor een passend beschermingsniveau voor de rechten van de betrokkenen op basis van de adequaatheid van de gegevensbeschermingswetgeving van het ontvangende land en/of de contractuele verplichtingen van de ontvanger van de gegevens (wanneer wij ons beroepen op de modelcontractbepalingen van de EU, kunnen deze bij navraag worden opgevraagd, zoals hieronder beschreven).

Twitter, Inc. voldoet aan de EU-VS en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield beginselen (de "Beginselen") met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren van persoonsgegevens uit de Europese Unie, EVA-landen en het Verenigd Koninkrijk, zoals beschreven in onze EU-VS Privacy Shield certificering en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield certificering. Wij vertrouwen echter niet op ons EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield als onze rechtmatige grondslag voor de overdracht van persoonsgegevens uit de Europese Unie, de EVA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Als u een klacht hebt in verband met Privacy Shield, neem dan contact op met onze bedrijfsfilialen. Als onderdeel van onze deelname aan Privacy Shield zullen wij, als u een geschil met ons hebt over onze naleving van de Beginselen, proberen dit op te lossen via onze interne klachtenafhandelingsprocedure, of als alternatief via de onafhankelijke geschillenbeslechtingsinstantie JAMS, en onder bepaalde voorwaarden, via de Privacy Shield-arbitrageprocedure.

Deelnemers aan Privacy Shield zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission en andere bevoegde wettelijke instanties. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor de overdracht van persoonsgegevens uit de EU, de EVA-landen of het Verenigd Koninkrijk aan derden buiten de EU, de EVA-landen en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over het EU-VS Privacy Shield en het Zwitsers-VS Privacy Shield vindt u hier.

Cookies en analytics

Voor het functioneren van ons platform is het noodzakelijk dat wij gebruik maken van functionele cookies. Daarnaast wordt, wanneer u gebruik maakt van onze dienst, uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dit is noodzakelijk om onze dienst goed te kunnen beheren en beveiligen. Naast cookies voeren wij e-mail analytics uit en houden wij bij of u de e-mails van onze gebruikers interessant vindt. Op deze manier kunnen wij onze gebruikers van relevante informatie voorzien.

Kinderen en onze Dienst

Onze Dienst is niet gericht op kinderen en u mag onze Dienst niet gebruiken als u jonger bent dan 13 jaar. U moet ook oud genoeg zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in uw land (in sommige landen mogen wij uw ouder of voogd toestaan om dit namens u te doen).

Websites en inhoud van derden

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via links vanuit onze Dienst worden bezocht, met inbegrip van content van derden of websites die Uitgevers in hun e-mailnieuwsbrieven opnemen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden veilig en betrouwbaar met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze derden te lezen voordat u er gebruik van maakt.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in onze Dienst of in de toepasselijke wetgeving, en wij zullen dergelijke wijzigingen vooraf melden zoals de wet vereist. De meest recente versie van het beleid zal onze verwerking van uw persoonsgegevens beheersen en zal beschikbaar zijn op onze website. Indien wij een wijziging aanbrengen in dit beleid die, naar ons eigen goeddunken, van wezenlijk belang is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op deze website of door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van de Dienst nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het herziene Privacybeleid.